Klachtenregeling

De medewerkers van Uitvoering Van Beleid doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u vindt dat u niet goed geholpen wordt. Of misschien voelt u zich onjuist behandeld. U kunt dan op verschillende manieren uw ongenoegen uiten.

Wat kunt u doen?

Neem het initiatief en laat merken dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. Onze medewerkers staan open voor uw opmerkingen en aanmerkingen en nemen uw ongenoegen serieus.

Probeer uw onvrede zo spoedig mogelijk te bespreken op de plaats waar het is ontstaan. Het probleem aanpakken bij de bron, is de meest eenvoudige manier om een probleem uit de wereld te helpen.

Als u uw probleem niet kunt of wilt bespreken met de betrokken medewerker, of als u bij eerdere inspanningen onvoldoende resultaat heeft geboekt, dan kunt u een afspraak maken met de leidinggevende van de medewerker.

Wat als voorgaande niet tot afdoende resultaat leidt?

Als voorgaande niet tot afdoende resultaat leidt, dan kunt u een formele, schriftelijke klacht indienen bij onze directeur. Uw brief kunt u richten aan ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Uitvoering Van Beleid, Afdeling Uitvoeringsexpertise Centrum, Postbus 93249, 2509 AE Den Haag. Of e-mail uw brief naar klachtenmeldpuntUVB@minszw.nl. Vermeld in uw brief over welke afdeling of persoon u klaagt en wat er wanneer is gebeurd. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer en e-mail adres te vermelden.

Wees op tijd! Hoe sneller u actie onderneemt, hoe beter wij u kunnen helpen. Bent u van mening dat een medewerker u niet goed helpt, of onheus bejegent, dien uw klacht dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden in.

Tegen een beschikking kunt u geen klacht indienen. Wel bestaat de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Hoe u dat kunt doen, vindt u altijd onderaan de beschikking.

Wij nemen u en uw klacht serieus. Klachten worden geregistreerd en de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd. Binnen twee weken krijgt u in alle gevallen bericht over wat er met uw klacht gaat gebeuren. Uitvoering Van Beleid moet uw klacht uiterlijk binnen 6 weken beantwoorden. Deze termijn kan eventueel verlengd worden tot tien weken.

Tot slot

Voor klachten met betrekking tot fondsen die vallen onder de Europese verordening (EU)2021 1060 zal de Intermediaire Instantie, dan wel de Management Autoriteit, het monitoringcomité van het betreffende fonds/de subsidieregeling over ontvangen klachten als ook de afhandeling (corrigerende acties) hiervan informeren.