3.1.6 Flatrate

Bovenop de directe loonkosten geldt een flatrate van 40% ter dekking van alle overige kosten van het betreffende subproject. Indien directe loonkosten worden opgevoerd als kostensoort, wordt daar bovenop de flatrate berekend. Het bedrag van deze flatrate hoeft verder niet te worden gespecificeerd en verantwoord. Met deze flatrate worden kosten vergoed zoals exploitatiekosten, reiskosten, kosten voor een werkplek, afschrijvingskosten enz..

Let op 1: Een subproject is gedefinieerd als een ‘op zichzelf staand onderdeel van het project’. Activiteiten die logischerwijs bij elkaar horen, qua inhoud en/of organisatie, vormen samen één subproject. Per subproject mag slechts één kostensoort worden verantwoord.  Een subproject kan niet worden opgeknipt om zodoende verschillende kostensoorten te kunnen opnemen.
De reden hiervoor is te voorkomen dat er sprake is van een overlap tussen, met name, externe kosten en kosten die met de flatrate worden gedekt. Een dergelijke overlap staat de Europese Commissie namelijk niet toe.

Voorbeeldberekening flatrate opslag

Subproject casemanagement gemeente X:
Directe loonkosten casemanagers          € 120.000
Opslag flatrate

40% €   48.000

Totale subsidiabele kosten subproject

         € 168.000

Let op 2: De flatrate van 40% wordt ook berekend over de directe loonkosten van projectcoördinatie en administratie ten behoeve van het beheer van het project.
Deze kosten mogen maximaal 10% bedragen van de kosten voor de uitvoering van het project. Dit is inclusief de opslag van 40%.

Voorbeeldberekening directe loonkosten projectcoördinatie en -administratie

Voorbeeldberekening directe loonkosten projectcoördinatie en -administratie
Directe loonkosten projectcoördinatie en –administratie            €  11.500
Opslag flatrate

 40%   €    4.600

Totale kosten projectcoördinatie en - administratie            €   16.100

Stel dat de totale kosten voor de uitvoering van het project € 168.000 bedragen dan mogen de totale directe loonkosten voor projectcoördinatie en administratie (in dit voorbeeld € 16.100) maximaal € 16.800 bedragen.

Relevante informatie

Q&A 24: Omschrijving en voorbeelden subproject
Q&A 65: Subproject - Examenkosten