Vraag 48: Payroll leerwerkbedrijf

Vraag: Moet de begeleider van de projectdeelnemer op de payroll staan van het leerwerkbedrijf, of kan hij/zij ook bij de gemeente of de school op payroll staan?

Antwoord: Het kan zijn dat de begeleider van de deelnemer bij een andere organisatie werkzaam is dan de aanvrager. De kosten zijn subsidiabel indien een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten tussen het leerwerkbedrijf en de school inzake het praktijkonderwijs. Dit dient zo ook in de subsidieaanvraag te zijn opgenomen.

Extern leerwerkbedrijf wordt in de menukaart als volgt omschreven: samenwerking met een echt bedrijf. Een leerwerkbedrijf en een school moeten een overeenkomst aangaan voor praktijkonderwijs. In dat geval staan de begeleiders van het bedrijf op de payroll van het bedrijf zelf en de begeleiders van PRO staan op de payroll van de school. Ook kan een bedrijf een leerwerkomgeving aanbieden in een PRO-school (bv enveloppen vouwen) onder begeleiding van een eigen medewerker. Dat is ook subsidiabel (en uiteraard ook de begeleiding door PRO-begeleiders).