Vraag 14: Vast tarief ZZP-ers (herziene versie)

Vraag: Ingeval men van ingehuurde ZZP-ers i.p.v. facturen de werkelijke (loon) kosten wil verantwoorden, is het uurtarief niet te baseren op het brutoloon (want er is geen dienstverband). Welk tarief kan worden aangehouden en wat zijn de aandachtspunten?

Antwoord: Een vast tarief van € 25,58 dan wel € 26,16 per uur kan worden gehanteerd. Dit tarief is afgeleid van het gebruikelijk loon dat wordt gehanteerd door de Belastingdienst. Voor 2014, 2015 en 2016 is dit een bedrag van € 44.000 per jaar. Voor 2017 en 2018 is dit een bedrag van € 45.000 per jaar. Per uur is dit € 44.000 / 1720 = € 25,58 respectievelijk € 45.000 / 1720 = € 26,16. Bovenop het uurtarief mag de flatrate van 40% worden berekend. De opslag van 32% voor werkgeverslasten en vakantie-uitkering is niet van toepassing omdat de ZZP-er deze kosten niet maakt.

Indien de kosten van deze medewerker middels een addendum wordt verantwoord, is een afslag voor ziekte ad 5% niet altijd noodzakelijk. Uit het contract of de offerte moet dan wel blijken dat de externe partij geen uren in rekening brengt in geval de ingehuurde medewerker ziek is.

Verder moeten de facturen en betaalbewijzen aanwezig zijn. Uit de facturen moet blijken dat het aantal gefactureerde uren niet lager is dan in de einddeclaratie is verantwoord. De aanvrager overlegt een specificatie van de gefactureerde uren per medewerker en per factuur. Het gefactureerde uurtarief mag niet lager zijn dan het ZZP tarief + flatrate van 40%; in dat geval declareert u het gefactureerde uurtarief.