Vraag 130 Deelnemerslijsten

Vraag: Het verschil tussen BSN rapportage, deelnemersadministratie (en in voorkomend geval de caseloadlijst in geval van VCV) is niet altijd helder.

Hieronder volgt een opsomming van de verschillen c.q. overeenkomsten tussen de verschillende lijsten

Antwoord:

  1. In de BSN lijst, die gelijk met de einddeclaratie wordt ingediend,  worden alle BSN’s vermeld van de personen die gedurende het project (of projectjaar in geval van een jaarrapportage) hebben deelgenomen en tot de ESF doelgroep behoort. De BSN rapportage bevat de navolgende gegevens: BSN, in- en uitstroomdatum, vermelding dakloos, behaalde kwalificatie. De BSN rapportage wordt via een separate tool  ingediend.
    De BSN lijst bevat unieke BSN’s.
  2. De deelnemersadministratie c.q. –lijst bevat alle deelnames van de deelnemers gedurende het project. De deelnemersadministratie bevat de navolgende gegevens: BSN, Achternaam, geboortedatum (alleen i.g.v. de doelgroep jongere of 50+), doelgroep en activiteit c.q. behaal d resultaat (e.e.a. in verband met een efficiënte aansluiting met de opgevoerde kosten). De deelnemersadministratie kan meer BSN’s bevatten dat de de BSN rapportage. E.e.a. is mogelijk omdat de deelnemersadministratie niet alleen unieke personen kent en/of omdat een aanvrager niet-ESF ers opneemt in de deelnemersadministratie (niet ESF deelnemers dienen in de deelnemerslijst ‘herkenbaar’ te zijn).
  3. Ingeval van VCV: De caseloadlijsten bevat de namen van de deelnemers op een vooraf overeengekomen peildatum. De caseload bevat per peilmoment de actieve deelnemers (eventueel ook inactieven) per gedeclareerde medewerker met een onderverdeling naar de doelgroepkenmerken. De caseload lijsten zijn kleiner dan de deelnemersadministratie omdat een caseloadlijst betrekking heeft op een deel van het project en/of er sprake kan zijn van in- en uitstroom tussen twee opeenvolgende peildata.
    Alle ESF deelnemers op de peildata plus de tussentijdse in- en uitstroom worden opgenomen in de BSN rapportage.