Vraag 13: Externe ingekocht traject (artikel A7 lid 2)

Vraag: Artikel A7 lid 2 bepaalt dat binnen de projecten van AMR's als externe kosten alleen de kosten van extern ingekochte trajecten mogen worden verantwoord. Vraag is wat verstaan wordt onder 'extern ingekocht traject'

Antwoord: Dit artikel is opgenomen om te voorkomen dat van de subprojecten exploitatieachtige kosten zoals zaalhuur, materiaal, energie en bijv. reiskosten als externe kostensoort worden verantwoord. Deze kosten zijn lastig toe te rekenen en is er een risico van dubbele subsidiëring via de flatrate van 40% waar dit type kosten ook in vervat is.

Tegen die achtergrond kunnen ‘trajecten’ evenwel breed worden opgevat: volledige trajecten die uitgevoerd worden door re-integratiebureaus, maar ook scholing, jobcoaching, stagebegeleiding, examens en zoals in dit geval ook casemanagement vallen hieronder.

Zie ook de voorbeelden in de toelichting bij artikel 12 Subsidieregeling ESF 2014-2020