Opening nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor Samenwerkingsverbanden en Grootbedrijven op 3 juni 2024

Op 3 juni start het nieuwe aanvraagtijdvak SLIM voor Samenwerkingsbedrijven en Grootbedrijven. Het aanvraagtijdvak is geopend van maandag 3 juni 2024, 9:00 uur tot en met woensdag 31 juli 2024, 17:00 uur. Samenwerkingsverbanden en Grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector kunnen een aanvraag indienen.

De SLIM-subsidie helpt ondernemers bij het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf. Met de subsidie kunnen bedrijven initiatieven opzetten om hun werknemers gedurende hun loopbaan blijvend te laten ontwikkelen om hen goed inzetbaar te houden en er ook voor te zorgen dat mensen hun werk leuk en uitdagend blijven vinden.

Per aanvrager of deelnemer in een samenwerkingsverband kunt u in het aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. U dient zich vooraf te registreren via het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid. Dit is mogelijk vanaf maandag 20 mei. Op deze manier bent u er zeker van dat u direct subsidie kunt aanvragen zodra het tijdvak opengaat. Uw registratie verloopt via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Hier maakt u een account aan op naam van de hoofdaanvrager van uw samenwerkingsverband of grootbedrijf. Vervolgens registreert u zich als aanvrager voor de subsidieregeling SLIM samenwerkingsverband (hoofdstuk 3) of grootbedrijf (hoofdstuk 4). Bij opening van het tijdvak staat het aanvraagformulier direct voor u klaar.

Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. U kunt hier meer informatie vinden over de vereisten waar een aanvraag aan moet voldoen.

Wat is er per 1 september 2023 gewijzigd in de SLIM-regeling?

  • Een nieuwe weigeringsgrond is aan de regeling toegevoegd

De weigeringsgrond voorkomt dat aanvragers subsidie kunnen aanvragen voor activiteit a of c, op het moment dat de aanvrager of een deelnemer in een samenwerkingsverband nog een project voor activiteit a of c heeft lopen. Dit betekent dat een nieuwe aanvraag voor activiteit a of c pas kan worden aangevraagd nadat het lopende project is afgerond, de einddeclaratie is ingediend en de subsidie door Uitvoering Van Beleid (UVB) is vastgesteld. Aanvragers kunnen wel een andere activiteit aanvragen. 

  • Verval verplichte nihilstelling

De SLIM-regeling stelde in artikel 24, vierde lid, dat een subsidieontvanger tenminste 60% van de begrote projectkosten voor de aangevraagde activiteiten moest realiseren. Wanneer dit niet het geval was, moest het subsidiebedrag op nihil worden vastgesteld. Met deze wijzigingsregeling blijft het uitgangspunt om minimaal 60% van de begrote projectkosten te maken, maar kan UVB besluiten maatwerk toe te passen en de subsidie in plaats van nihil ook gewoon lager bedrag vast te stellen. Dat geeft UVB de mogelijkheid om rekening te houden met bepaalde omstandigheden van aanvragers.

Wat is er per 1 januari 2024 gewijzigd in de SLIM-regeling?

  • Activiteiten A en C zijn tekstueel aangescherpt

De activiteit in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, ’de doorlichting van de onderneming’, van de SLIM-regeling is aangevuld met de leercultuurscan. De leercultuurscan geeft inzicht op de leercultuur maar ook een advies om deze te versterken. Een leercultuurscan is een diagnose-instrument dat ondernemingen kunnen gebruiken om de eigen leercultuur te meten en te analyseren.

Voor de activiteit in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, bleek in de praktijk de term ‘methode’ onduidelijk te zijn over wanneer er nu sprake was van een ‘methode’. Om deze reden is met het nieuwe begrip ‘L&O-methode’ (in artikel 1)  dit verder aangescherpt. Het begrip L&O-methode staat voor: structurele inbedding van leer- en ontwikkelactiviteiten, die primair is gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden, kennis en beroepshoudingen van werkenden in de onderneming.

Dit kan bijvoorbeeld door het invoeren van een bedrijfsschool, een online leeromgeving, een digitaal kennis- en leerportaal/platform, het ontwikkelen van leerlijnen of e-learning, een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken of de introductie van leerambassadeurs.

De wijzigingen van activiteiten A en C zijn opgenomen in de menukaart.

  • Format activiteitenplan en begroting gewijzigd

Het format activiteitenplan is vanwege de nieuwe weigeringsgrond gewijzigd. Zorg ervoor dat u altijd de laatste versie van de documenten van onze site downloadt. Dit geldt in het bijzonder voor de format begroting, welke tevens is aangepast voor dit tijdvak en te vinden is op onze website.

  • Verhoging uurtarief externe adviseurs

Voor subsidies die in 2024 worden aangevraagd, geldt voor externe adviseurs een maximaal uurtarief van € 135 exclusief BTW.