Aanvragen

Registreren

Voor u een aanvraag indient moet u zich registreren als aanvrager. Dat kan vanaf twee weken voor de opening van het tijdvak. Hiervoor gaat u naar het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid. Indien u nog geen account heeft maakt u eerst een account aan. Als u al een account heeft kunt u inloggen en naar de tab ‘Mijn regelingen’ gaan. Voeg daar de registratie toe voor de regeling SLIM. Let op dat u zich registreert voor het juiste type aanvrager.

Welke stukken dient u in bij uw aanvraag?

Een volledige aanvraag bestaat uit een aantal verplichte bijlagen, afhankelijk van het hoofdstuk (individuele aanvragen, samenwerkingsverbanden of grootbedrijven) waarbinnen de subsidie wordt aangevraagd.

Hoofdstuk 2: mkb-ondernemingen

 • E-formulier: het e-formulier voor de aanvraag is vanaf de opening van het tijdvak beschikbaar op het e-portaal.
 • mkb-verklaring: op de pagina Bijlagen en downloads is het sjabloon beschikbaar dat verplicht gebruikt moet worden en dat ondertekend moet worden door de aanvrager. Hierin wordt verklaard wat voor type bedrijf de onderneming betreft. De aanvrager kan aan de hand van de bijgevoegde beslisboom bepalen tot welk type bedrijf de onderneming behoort. Op basis hiervan moet de mkb-verklaring ondertekend worden.
 • De-minimisverklaring: op de pagina Bijlagen en downloads is het sjabloon beschikbaar dat verplicht gebruikt moet worden en dat ondertekend moet worden door de aanvrager.
 • Activiteitenplan: zie de pagina Bijlagen en downloads voor het sjabloon dat verplicht gebruikt moet worden.
 • Begroting: zie de pagina Bijlagen en downloads voor het sjabloon dat verplicht gebruikt moet worden.
 • Bewijs van tenaamstelling en rekeningnummer van de aanvrager (alleen als u een voorschot indient): het bewijs is vormvrij.
 • Schriftelijke machtiging (alleen indien de aanvraag wordt ingediend door een intermediair).

Hoofdstuk 3: samenwerkingsverbanden

 • E-formulier: het e-formulier voor de aanvraag is vanaf de opening van het tijdvak beschikbaar op het e-portaal.
 • mkb-verklaring: op de pagina Bijlagen en downloads is het sjabloon beschikbaar dat verplicht gebruikt moet worden en dat ondertekend moet worden door de aanvragers. Hierin wordt verklaard wat voor type bedrijf de onderneming betreft. De aanvrager kan aan de hand van de bijgevoegde beslisboom bepalen tot welk type bedrijf de onderneming behoort. Op basis hiervan moet de mkb-verklaring ondertekend worden. Bij een samenwerkingsverband moeten alle mkb-bedrijven een verklaring tekenen. Deze moeten als één bestand worden geüpload.
 • De-minimisverklaring: op de pagina Bijlagen en downloads is het sjabloon beschikbaar dat verplicht gebruikt moet worden en dat ondertekend moet worden door de aanvragers. Bij een samenwerkingsverband moeten alle deelnemende partijen een verklaring tekenen, ongeacht de kenmerken van de organisatie en of deze reeds andere vormen van staatsfinanciering ontvangt. Deze moeten als één bestand worden geüpload.
 • Activiteitenplan: zie de pagina Bijlagen en downloads voor het sjabloon dat verplicht gebruikt moet worden.
 • Begroting: zie de pagina Bijlagen en downloads voor het sjabloon dat verplicht gebruikt moet worden. Let op: voor samenwerkingsverbanden is er een apart sjabloon beschikbaar.
 • Samenwerkingsovereenkomst: hiervoor is geen sjabloon beschikbaar. De samenwerkingsovereenkomst is vormvrij maar moet minimaal voldoen aan Artikel 21 van de Regeling.
 • Schriftelijke machtiging (alleen indien de aanvraag wordt ingediend door een intermediair).

Hoofdstuk 4: grootbedrijven

 • E-formulier: het e-formulier voor de aanvraag is vanaf de opening van het tijdvak beschikbaar op het e-portaal.
 • Verklaring grootbedrijf: op de pagina Bijlagen en downloads wordt het sjabloon beschikbaar gesteld dat verplicht gebruikt moet worden en dat ondertekend moet worden door de aanvrager. Hierin wordt verklaard wat voor type bedrijf de onderneming betreft. De aanvrager kan aan de hand van de bijgevoegde beslisboom bepalen tot welk type bedrijf de onderneming behoort. Op basis hiervan moet de verklaring grootbedrijf ondertekend worden.
 • De-minimisverklaring: op de pagina Bijlagen en downloads is het sjabloon beschikbaar dat verplicht gebruikt moet worden en dat ondertekend moet worden door de aanvragers.
 • Activiteitenplan: zie de pagina Bijlagen en downloads voor het sjabloon dat verplicht gebruikt moet worden.
 • Begroting: zie de pagina Bijlagen en downloads voor het sjabloon dat verplicht gebruikt moet worden.
 • Schriftelijke machtiging (alleen indien de aanvraag wordt ingediend door een intermediair).

Procedurebeschrijving

Aanvragen

 • Nadat de aanvrager zich heeft geregistreerd kan de aanvraag binnen het betreffende tijdvak (op basis van het type aanvraag) worden ingediend via het subsidieportaal. Een intermediair kan, indien gemachtigd, namens de aanvrager de aanvraag indienen mits het account op naam van de aanvrager staat. Voor het aanvragen van subsidie in het kader van SLIM geldt een aantal eisen. Deze vindt u op de pagina Overzicht aanvraagcriteria. Na sluiting van het tijdvak ontvangt u zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging en een projectnummer.

Beoordeling

 • Indien er sprake is van overvraging wordt de volgorde van afhandeling van de aanvragen bepaald door middel van loting. Dit gebeurt na afloop van het aanvraagtijdvak. De uitkomst van deze loting wordt gepubliceerd op de website van Uitvoering van Beleid. Aanvragen die op het moment van loting nog niet volledig zijn, belanden pas op het moment dat die herzien zijn door de aanvrager én wel volledig zijn, achteraan de rij die op basis van de loting is vastgesteld. Het is dus belangrijk een volledige subsidieaanvraag in te dienen. Voor de volgorde van plaatsing in de rij van de herziene aanvragen, is het tijdstip van ontvangst van de volledige subsidieaanvraag bepalend.
 • Nadat uw aanvraag volledig is bevonden zal deze, afhankelijk van de plek in de rij op basis van eventuele loting, inhoudelijk worden getoetst. Vervolgens ontvangt u binnen achttien weken bericht of de subsidie is toegekend of wordt afgewezen. Het is ook mogelijk dat Uitvoering Van Beleid nog vragen heeft. U ontvangt hierover dan zo spoedig mogelijk bericht.
 • Een schematisch overzicht van het beoordelingsproces treft u door de link te volgen.

Beoordeling SLIM samenwerkingsverbanden en grootbedrijven

 • Aanvragen SLIM samenwerkingsverbanden en grootbedrijven worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 Tussenrapportage

 • Als een initiatief meer dan 12 maanden duurt moet uiterlijk acht weken na afloop van de eerste twaalf maanden, een tussentijds voortgangsverslag worden ingediend.

Verzoek tot vaststelling van de subsidie

 • Binnen 22 weken na afloop van het project moet u de einddeclaratie voor het project indienen bij Uitvoering Van Beleid. Hiervoor zal op de pagina Bijlagen en downloads een formulier beschikbaar worden gesteld. Indien de verleende subsidie meer bedraagt dan € 25.000 dient er een evaluatieverslag meegestuurd te worden (zie artikel 26 van de subsidieregeling). Indien de verleende subsidie meer bedraagt dan € 125.000 moet u ook een controleverklaring inclusief een rapport van feitelijke bevindingen omtrent de naleving van de aan de verleende subsidie verbonden verplichtingen door de subsidieaanvrager opgesteld door een accountant, meesturen.

Uitvoering van Beleid beoordeelt de einddeclaratie binnen 22 weken na ontvangst van het verzoek tot vaststelling van de subsidie. Het daadwerkelijke subsidiebedrag ontvangt u nadat uw einddeclaratie is goedgekeurd. Er worden in het kader van deze subsidieregeling geen voorschotten verstrekt.

Het is belangrijk dat Uitvoering Van Beleid beschikt over de juiste rekeninggegevens voor het betalen van de subsidie. Het controleren of wijzigen van uw gegevens kan via Mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl.