Aanvragen

Registreren

Voor u een aanvraag indient moet u zich registreren als aanvrager. Dat kan vanaf twee weken voor de opening van het tijdvak. Hiervoor gaat u naar het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid. Indien u nog geen account heeft maakt u eerst een account aan. Als u al een account heeft kunt u inloggen en naar de tab ‘Mijn regelingen’ gaan. Voeg daar de registratie toe voor de regeling SLIM. Let op dat u zich registreert voor het juiste type aanvrager.

Hoe ziet een volledige aanvraag eruit?

Een volledige aanvraag bestaat uit een aantal verplichte bijlagen:

 • E-formulier: het e-formulier voor de aanvraag is vanaf de opening van het tijdvak beschikbaar op het e-portaal.
 • mkb-verklaring: op de pagina Bijlagen en downloads is het sjabloon beschikbaar dat verplicht gebruikt moet worden en dat ondertekend moet worden door de aanvrager. Hierin wordt verklaard wat voor type bedrijf de onderneming betreft. De aanvrager kan aan de hand van de bijgevoegde beslisboom bepalen tot welk type bedrijf de onderneming behoort. Op basis hiervan moet de mkb-verklaring ondertekend worden. Bij een samenwerkingsverband moeten alle mkb-bedrijven een verklaring tekenen. Deze moeten als één bestand worden geüpload.
 • De-minimisverklaring
 • Activiteitenplan: zie de pagina Bijlagen en downloads voor het sjabloon dat verplicht gebruikt moet worden.
 • Begroting: zie de pagina Bijlagen en downloads voor het sjabloon dat verplicht gebruikt moet worden. Voor samenwerkingsverbanden is er een apart sjabloon beschikbaar.
 • Samenwerkingsovereenkomst (hiervoor is geen sjabloon beschikbaar. De samenwerkingsovereenkomst moet minimaal voldoen aan Artikel 21).
 • Schriftelijke machtiging (alleen indien de aanvraag wordt ingediend door een intermediair).

Tijdvakken

Hoofdstuk 2: mkb-ondernemingen

 • De opening van het eerste tijdvak staat gepland op 2 maart 2020 12:00 uur en de sluiting is op 31 maart 2020, 17:00 uur.
 • De opening van het tweede tijdvak staat gepland op 1 september 2020 09:00 uur en de sluiting is op 30 september 2020, 17:00 uur.
 • De opening van het derde tijdvak staat gepland op 2 maart 2021 09:00 uur en de sluiting is op 31 maart 2021, 17:00 uur.

Hoofdstuk 3: samenwerkingsverbanden

 • De opening van het tijdvak staat gepland op 1 april 2020 09:00 uur en de sluiting is op 30 juni 2020, 17:00 uur.

Hoofdstuk 4: grootbedrijf in de landbouw-, horeca- of recreatiesector

 • De opening van het tijdvak staat gepland op 1 april 2020 09:00 uur en de sluiting is op 30 juni 2020, 17:00 uur.

Procedurebeschrijving

Aanvragen

 • Nadat de aanvrager zich geregistreerd heeft kan de aanvraag binnen het betreffende tijdvak (op basis van het type aanvraag) worden ingediend via het subsidieportaal. Een intermediair kan indien gemachtigd, namens de aanvrager de aanvraag indienen.Voor het aanvragen van subsidie in het kader van SLIM geldt een aantal eisen. Deze vindt u op de pagina Overzicht aanvraagcriteria. Na sluiting van het tijdvak ontvangt u zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging en een projectnummer.

Beoordeling

 • Indien er sprake is van overvraging wordt de volgorde van afhandeling van de aanvragen bepaald door middel van loting. Dit gebeurt na afloop van het aanvraagtijdvak. Aanvragen die op het moment van loting nog niet volledig zijn, belanden pas op het moment dat die herzien zijn door de aanvrager én wel volledig zijn, achteraan de rij die op basis van de loting is vastgesteld. Het is dus belangrijk een volledige subsidieaanvraag in te dienen. Voor de volgorde van plaatsing in de rij van de herziene aanvragen, is het tijdstip van ontvangst van de volledige subsidieaanvraag bepalend.
 • Nadat uw aanvraag volledig is bevonden zal deze, afhankelijk van de plek in de rij op basis van eventuele loting, inhoudelijk worden getoetst. Vervolgens ontvangt u binnen achttien weken bericht of de subsidie is toegekend of wordt afgewezen. Het is ook mogelijk dat Uitvoering Van Beleid nog vragen heeft. U ontvangt hierover dan zo spoedig mogelijk bericht.

 Tussenrapportage

 •  Als een initiatief meer dan 12 maanden duurt moet uiterlijk acht weken na afloop van de eerste twaalf maanden, een tussentijds voortgangsverslag worden ingediend.

Einddeclaratie

 • Binnen 22 weken na afloop van het project moet u de einddeclaratie voor het project indienen bij Uitvoering Van Beleid. Hiervoor zal op de pagina Bijlagen en downloads een formulier beschikbaar worden gesteld. Indien de verleende subsidie meer bedraagt dan € 25.000 dient er een evaluatieverslag meegestuurd te worden (zie artikel 26 van de subsidieregeling). Indien de verleende subsidie meer bedraagt dan € 125.000 moet u ook een controleverklaring inclusief een rapport van feitelijke bevindingen omtrent de naleving van de aan de verleende subsidie verbonden verplichtingen door de subsidieaanvrager opgesteld door een accountant, meesturen.

Uitvoering van Beleid beoordeelt de einddeclaratie binnen 22 weken na ontvangst van het verzoek tot vaststelling van de subsidie. Het daadwerkelijke subsidiebedrag ontvangt u nadat uw einddeclaratie is goedgekeurd. Er worden in het kader van deze subsidieregeling geen voorschotten verstrekt.

Het is belangrijk dat Uitvoering Van Beleid beschikt over de juiste rekeninggegevens voor het betalen van de subsidie. Het controleren of wijzigen van uw gegevens kan via Mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl.