ESF+ Sectoren, verlenging openstelling en andere wijzigingen

Met ingang van 27 december 2023 wordt de ESF+ regeling voor sectoren op een paar punten gewijzigd. Onderstaand leest u de belangrijkste wijzigingen.

Verlenging aanvraagtijdvak

De uiterste datum voor het indienen van subsidieaanvragen is verlengd met drie maanden tot en met 2 mei 2024, 17.00 uur. Aanvragers hebben dan meer tijd om een subsidieaanvraag voor te bereiden.

Aanpassing opleidingsniveau

Ook is het deelnemerscriterium voor het maximaal behaalde opleidingsniveau van de deelnemer gewijzigd. Dat is aangepast naar maximaal MBO-4 (dit was MBO-2). Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om een bredere groep deelnemers te ondersteunen op grond van dit hoofdstuk. Het is overigens van belang om te benadrukken dat dit één van de deelnemerscriteria blijft die is opgenomen in artikel 2e.4 en dat deelnemers slechts aan één van de genoemde deelnemerscriteria hoeven te voldoen.

Samenwerkingsverband

Het artikel 2e.5, derde lid, is vervallen. Daarin was een beperking opgenomen met betrekking tot de samenstelling van een samenwerkingsverband. Die mogen met deze wijziging ook hetzelfde of grotendeels hetzelfde zijn als een ander samenwerkingsverband dat een subsidie heeft aangevraagd op grond van dit hoofdstuk. Daarmee is de regeling toegankelijker voor bijvoorbeeld regionale samenwerkingsverbanden.

Loonkostensubsidie

Vanaf nu is het mogelijk om ook subsidie voor de loonkosten te ontvangen voor deelnemers die vanuit de bijstand in dienst worden genomen, die voorafgaand aan de indiensttreding een opleiding hebben aangeboden gekregen en genoten, om aan het werk te kunnen in de betreffende sector.

Deze wijzigingsregeling bevat verder enkele technische aanpassingen, waarmee verschrijvingen zijn hersteld. Die wijzigingen hebben geen inhoudelijke gevolgen.

Publicatie wijzigingen

De wijzigingsregeling is nog niet gepubliceerd in de Staatscourant. Formeel treden de wijzigingen pas in werking op de dag na publicatie. Binnenkort volgt de link naar de subsidieregeling.

Voor vragen en of advies kunt u contact met ons opnemen via ESF@minszw.nl