Vanaf 2 oktober 2023 ESF+ subsidie beschikbaar voor O&O fondsen en sociale partners

In dit nieuwe hoofdstuk van de ESF+ subsidieperiode (2021-2027) wordt subsidie beschikbaar gesteld gericht op de scholing en de begeleiding van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

De doelgroep

De doelgroep bestaat uit personen die vallen onder één of meerdere van onderstaande criteria:

  • niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden
  • personen met een uitkering(sverleden) van gemeente of UWV
  • mensen met een opleidingsniveau van maximaal MBO2 (waaronder leerlingen in het vso pro en Entree-onderwijs)
  • personen die maximaal 130% van het wettelijk minimumloon (excl. toeslagen) verdienen of een tarief van 35 euro per uur als ZZP-er
  • statushouders en ontheemden uit Oekraïne
  • arbeidsbelemmerden en personen die zijn geregistreerd in het doelgroepenregister

Activiteiten

Subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende activiteiten (uitgevoerd door een externe opleider of begeleider):

  • intake en begeleiding;
  • scholing basisvaardigheden;
  • scholing beroepsvaardigheden; en
  • EVC-procedure

Onder voorwaarden is het mogelijk om een deel van de loon(verlet)kosten van deelnemers te krijgen gesubsidieerd. 

Een nevendoelstelling is de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bevordering van gelijke kansen en non-discriminatie.

Aanvraagperiode en hoogte subsidie

Subsidieaanvragen voor projecten kunnen worden ingediend in de periode van 2 oktober 2023, 9:00 uur tot en met 2 februari 2024, 17:00 uur. Subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Het totaal beschikbare budget voor dit tijdvak bedraagt € 70 miljoen.