Controleprotocollen regeling MDIEU gewijzigd

Met ingang van 6 april 2022 is de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) gewijzigd. Dit heeft ook tot aanpassingen in de controleprotocollen geleid.

Op grond van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, artikel 7.8 derde lid, dient de projectaccountant te controleren of de subsidieontvanger bij de uitvoering van het activiteitenplan en de administratieve verantwoording daarvan heeft voldaan aan alle aan de subsidieverstrekking verbonden verplichtingen. De accountant is verplicht om bij zijn werkzaamheden te werken volgens het op deze website beschikbare controleprotocollen.

Het controleprotocol geeft aanwijzingen voor - en een toelichting op de door de accountants uit te voeren controlewerkzaamheden voor de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU). Er is een controleprotocol voor het tussentijdse voortgangsverslag en een controleprotocol voor de einddeclaratie.

De wijzigingen in de controleprotocollen zijn zichtbaar in werkstap 3 en 5:

  • Betaalde btw komt in sommige situaties toch in aanmerking voor subsidie, en
  • De regels over de marktconformiteit bij externe opdrachten zijn veranderd.