Controleprotocol regeling MDIEU beschikbaar

Op grond van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, artikel 7.8 derde lid, dient de projectaccountant te controleren of de subsidieontvanger bij de uitvoering van het activiteitenplan en de administratieve verantwoording daarvan heeft voldaan aan alle aan de subsidieverstrekking verbonden verplichtingen. De accountant is verplicht om bij zijn werkzaamheden te werken volgens het op deze website beschikbare controleprotocol.

Het controleprotocol geeft aanwijzingen voor - en een toelichting op de door de accountants uit te voeren controlewerkzaamheden voor de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU). Er is een controleprotocol voor het tussentijdse voortgangsverslag en een controleprotocol voor de einddeclaratie.

Om toezicht op de juiste besteding en verantwoording van subsidiegelden voor deze regeling uit te kunnen voeren, dient het financiële deel van de verantwoording voorzien te zijn van een controleverklaring van een accountant. Bij een MDIEU-project met een projectduur langer dan 1 jaar, dient bij het tussentijdse voortgangsverslag een rapport van bevindingen van de accountant te worden gevoegd.

Deze twee documenten, de controleverklaring en het rapport van bevindingen moeten het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zekerheid geven over de juistheid en rechtmatigheid van de gedeclareerde kosten van een aanvraag MDIEU waarvoor subsidie is verleend.

De hoofdaanvrager wordt geacht bij aanvang van het project kennis te hebben genomen van het controleprotocol en de daarin vermelde verplichtingen.

Het controleprotocol dient te worden gelezen in samenhang met de leidraad voor het voeren van de administratie, de Handleiding Projectadministratie MDIEU van juli 2021.

Begin 2022 organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een webinar over het controleprotocol.

Indien u interesse hebt om deel te nemen kunt u een e- mail sturen aan beleidsteammdieu@minszw.nl.