Handreiking voor de uitvoering van regelingen voor vervroegd uittreden gepubliceerd

Met ingang van 1 januari 2021 is er iets veranderd in de loonheffing dat belangrijke gevolgen heeft voor regelingen voor vervroegd uittreden (RVU’s).

Tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025 mogen werkgevers aan oudere werknemers, die 36 maanden of minder van hun AOW-leeftijd zijn verwijderd, uitkeringen uit hoofde van een RVU doen en geldt een wettelijke, fiscale drempelvrijstelling.

Het is daarnaast ook  mogelijk voor samenwerkingsverbanden van sociale partners in sectoren om in de periode 2021 tot en met 2025 een subsidie aan te vragen voor RVU’s die worden afgesproken met werknemers. Dit kan op grond van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden, de MDIEU. Voor deze subsidieregeling gelden eigen voorwaarden, naast die van de wet die de RVU-drempelvrijstelling regelt; deze voorwaarden worden waar relevant in deze handreiking benoemd.

In de praktijk leven veel vragen over de uitvoering van regelingen voor eerder uittreden. Om die reden is er een handreiking uitvoering RVU’s opgesteld door het ministerie van SZW voor werkgevers en werknemers die gebruik willen maken van de tijdelijke mogelijkheid om RVU’s af te spreken zonder RVU-heffing. De handreiking geeft handvatten om op een zorgvuldige en solide manier volgens de nieuwe regels RVU’s af te spreken en uit te voeren. De sociale partners in de Stichting van de Arbeid adviseren werkgevers en werknemers dan ook deze handreiking te volgen.

U vindt de handreiking door de link te volgen.