'Tijdelijke regeling cofinanciering projecten DWSRA' gepubliceerd

Naar aanleiding van het SER advies ‘Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren’ en de brief ‘Doorstart naar werk’ is op 14 juni 2016 de ‘Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt’ gepubliceerd. 

O&O fondsen, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties kunnen zelfstandig, dan wel door deel uit te maken van een samenwerkingsverband, subsidie aanvragen voor het stimuleren van dienstverlening aan werkzoekende werknemers en samenwerking tussen sectorale en regionale arbeidsmarktpartijen. Het gaat daarbij het voorkomen van werkloosheid en het bevorderen van de overgang van werk naar werk.

Het eerste aanvraagtijdvak zal worden opengesteld van 15 juli 2016 tot en met 30 september 2016. De subsidie bedraagt 60% over de totale subsidiabele projectkosten. De aangevraagde subsidie dient tenminste € 125.000 en maximaal € 2.000.000 te bedragen.

Subsidiabele activiteiten zijn (1): het bieden van ondersteuning aan werknemers bij ontslag en de aanvraag van een uitkering; de oriëntatie op loopbaanmogelijkheden en scholing ten behoeve van werkzoekende werknemers en aan WW gerechtigden met minder dan zes maanden uitkering, of (2): activiteiten gericht op het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden tussen sectorale en regionale partijen; het uitwisselen van arbeidsmarktinformatie en het ontwikkelen van gezamenlijk arbeidsmarktbeleid op (boven)regionaal niveau. Meer informatie vindt u in de regeling

Subsidie kan worden aangevraagd met een aanvraagformulier, een activiteitenplan, een begroting en andere verplichte bijlagen. Zie voor meer informatie de pagina's over deze nieuwe subsidie