Over

Het doel van het ontwikkeladviestraject is het stimuleren van deelnemers om de regie over hun loopbaan in eigen handen te nemen en daarbij mogelijk aansluitend gebruik te maken van de Subsidieregeling STAP budget. 

Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer en welke scholing daarbij aangewezen is. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken. Uit een ontwikkeladviestraject volgt dan ook een persoonlijk ontwikkelplan, waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties hij/zij gaat ondernemen om zijn/haar mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

Verschillen met eerdere regelingen

De subsidieregeling ontwikkeladvies STAP (hierna subsidieregeling) is een nieuwe subsidieregeling en is geen onderdeel van de campagne NL leert door. Naast de overeenkomsten met eerdere regelingen zijn er ook verschillen. Graag wijzen wij u op de belangrijkste.

In de subsidieregeling ligt een grotere nadruk op de mogelijkheden van scholing, die goede ontwikkelkansen op de arbeidsmarkt kunnen bevorderen. De subsidieregeling is gerelateerd aan Subsidieregeling STAP-budget (dat wordt uitgevoerd door UWV). Hiermee kunnen burgers aanspraak maken op een leer- en ontwikkelbudget voor post-initiële scholing.

Een ander verschil is de doelgroep die een traject kan aanvragen. De subsidieregeling beoogt een steuntje in de rug te zijn voor mensen die uit zichzelf niet snel de weg naar persoonlijke ontwikkeling en/of scholing kunnen vinden. In het licht daarvan is de doelgroep bepaald tot praktisch geschoolden met een hoogst genoten opleiding op MBO-2 niveau. 

Hoogte subsidie

Met deze subsidieregeling kunnen loopbaanadviseurs aan deelnemers een ontwikkeladviestraject aanbieden en daarvoor € 700,- subsidie per afgerond ontwikkeladviestraject ontvangen.

Registratieverplichting

De loopbaanadviseur registreert voor aanvang van een ontwikkeladviestraject dat traject op het Ontwikkeladviesportaal.nl. Na registratie en bevestiging door de deelnemer, krijgt de loopbaanadviseur een uniek nummer toegestuurd dat nodig is bij de uiteindelijke subsidieaanvraag.

Looptijd regeling

De aanvraagperiode voor de subsidieregeling loopt van 1 mei 2022, 09.00 uur tot en met 15 december 2022, 17.00 uur. In deze periode kan, zolang het subsidieplafond nog niet bereikt is, subsidie aangevraagd worden.

Subsidieplafond

Voor het geven van ontwikkeladviestrajecten is een subsidiebudget beschikbaar van 10,5 miljoen euro. Als op enig moment het uitgekeerde subsidiebedrag het beschikbare subsidieplafond heeft overschreden, dan vindt geen subsidietoekenning meer plaats.