Overzicht aanvraagcriteria

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in de adoptiekosten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn:

  • Het gaat om een interlandelijke adoptie, dus een adoptie uit het buitenland waarbij u zelf in Nederland woont.
  • De adoptie is in overeenstemming met de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka) tot stand gekomen.
  • De definitieve rechterlijke uitspraak over de adoptie uit het land van herkomst is gedaan in de periode tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2013. (Dit betekent dat de adoptieprocedure voor wat betreft het land van herkomst is afgerond)
  • Uw kind bezit bij het indienen van de aanvraag de Nederlandse nationaliteit dan wel de nationaliteit van de adoptiefouder(s) als geen van u de Nederlandse nationaliteit bezit, terwijl u wel in Nederland woonde ten tijde van afronding van de adoptieprocedure.
  • De aanvraag voor een tegemoetkoming is binnen drie jaar na voltooiing van de adoptie ingediend. Dit betekent dat u na de uitspraak van de rechter drie jaar de tijd heeft om voor uw adoptiekind de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen en een aanvraag in te dienen.
  • De aanvraag voor een tegemoetkoming is binnen drie jaar na de adoptie-uitspraak ingediend. Op het moment van de aanvraag moet u aan alle voorwaarden voldoen. Voor aanvragers die in 2009, 2010 of 2011 een kind hebben geadopteerd, gaat de termijn van indienen in op het moment dat de wet van kracht geworden is (1 januari 2012). Wanneer de adoptie bijvoorbeeld op 1 juli 2009 is uitgesproken en uw kind op dat moment of nadien de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen en de procedure in overeenstemming met de Wobka is afgerond, kunt u tot 1 januari 2015 (= tot en met 31 december 2014) een aanvraag indienen. Wanneer de adoptie is uitgesproken op 1 maart 2012, en uw kind op dat moment of nadien de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen en de procedure in overeenstemming met de Wobka is afgerond, kunt u tot 1 maart 2015 (= tot en met 28 februari  2015) een aanvraag indienen.

Aanvullende informatie over zwakke adopties en adopties uit niet-verdragslanden

Zwakke adoptie, sterke adoptie

Een zwakke adoptie wil zeggen dat de betrekkingen tussen het kind en de oorspronkelijke ouders blijven bestaan, naast de nieuwe familierechtelijke betrekkingen tussen het kind en de adoptiefouder(s). Bij een zwakke adoptie uit een verdragsland kan omzetting in een sterke adoptie (oorspronkelijke familierechtelijke betrekkingen tussen het kind en de ouder(s) worden doorbroken) worden gevraagd bij de rechter in Nederland. Voorwaarde daarvoor is dat de autoriteiten in het land van herkomst instemmen met de omzetting. Voor deze procedure staat geen wachttermijn. Pas wanneer de zwakke adoptie is omgezet in een sterke adoptie, kan een aanvraag voor de tegemoetkoming in de adoptiekosten worden ingediend.

Adoptie uit een niet-verdragsland

Wanneer het een adoptie betreft uit een niet-verdragsland kan, afhankelijk van het recht van het land, na terugkeer in Nederland op grond van de Wet conflictenrecht adoptie, de erkenning van de buitenlandse adoptie worden aangevraagd. Bij adoptie uit een niet-verdragsland met een zwakke adoptie, kan na een verzorgingstermijn van één jaar bij de rechter in Nederland de adoptie worden aangevraagd. Dit geldt zowel voor de adoptie door één persoon als door een echtpaar (artikel 228, Boek I BW). Als de adoptie is omgezet in een sterke adoptie, kan een aanvraag voor de tegemoetkoming in de adoptiekosten worden ingediend.