Over tegemoetkoming adoptiekosten

Adoptieouders die interlandelijk een kind hebben geadopteerd, krijgen onder voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten. De tegemoetkoming wordt eenmalig uitgekeerd en is een vast bedrag van € 3.700,- per adoptiekind.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming bestaat uit een eenmalige inkomensonafhankelijke bijdrage van € 3.700,- per adoptiekind. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De tegemoetkoming wordt verstrekt wanneer uw kind in Nederland in uw gezin is opgenomen.

Aanvraagperiode

Vanaf 1 januari 2012 kunt u een aanvraag indienen bij Agentschap SZW voor een tegemoetkoming in de adoptiekosten. De aanvraag moet binnen drie jaar na voltooiing van de adoptie worden ingediend. Voor aanvragers die in 2009, 2010 of 2011 de adoptie hebben afgerond, geldt dat de aanvraag uiterlijk 1 januari 2015 ontvangen moet zijn. U kunt een tegemoetkoming in de adoptiekosten aanvragen indien het adoptieprocedure tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2013 is afgerond.

Dus: Is uw adoptieprocedure in 2009, 2010 of 2011 afgerond, dan hebt u van 1 januari 2012 tot 1 januari 2015 de tijd om een aanvraag in te dienen.
Wordt uw adoptieprocedure op bijvoorbeeld 1 maart 2012 afgerond, kunt u in de periode van 1 maart 2012 tot 1 maart 2015 een aanvraag indienen.

Deadlines en doorlooptijd

Agentschap SZW toetst of uw aanvraag compleet is. Is de aanvraag onvolledig, dan ontvangt u een verzoek om aanvulling. Volledige aanvragen toetst Agentschap SZW aan de aanvraagcriteria. Als uw aanvraag aan de criteria voldoet, ontvangt u een beschikking.
Agentschap SZW heeft 8 weken om uw aanvraag te beoordelen. Na deze beoordeling ontvangt u een beschikking met hierin de hoogte van de tegemoetkoming. Binnen 6 weken na verstrekking van de beschikking krijgt u het bedrag uitbetaald.