Opening tweede tijdvak SLIM-regeling Samenwerking en Grootbedrijf

Op 1 juni a.s. opent een nieuw tijdvak SLIM voor Samenwerkingsbedrijven en Grootbedrijven. Het aanvraagtijdvak loopt van 1 juni 2021, 9:00 uur tot en met 30 juni 2021, 17:00 uur.

Samenwerkingsverbanden en Grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector kunnen een aanvraag indienen.

Een aanvrager kan per aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. Een aanvraag kan binnen het tijdvak worden ingediend via het e-portaal. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan het beschikbare budget, dan wordt de behandelvolgorde van de aanvragen bepaald door middel van loting. De keuze voor loting, neemt de druk op aanvragers weg om direct na het openen van het aanvraagtijdvak een aanvraag in te dienen.

De beoordeling vindt plaats op basis van volledigheid, kwaliteitseisen en het beschikbare budget.

Let op: alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Webinar SLIM-regeling en MKB!dee
VNO-NCW en RVO organiseren samen met het Ministerie van SZW op dinsdag 25 mei a.s. een Webinar over MKB!dee en de SLIM-subsidieregeling.

Meer informatie hierover volgt.

Regelwijziging SLIM-regeling
De Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector is op 29 april j.l. gewijzigd.
Hieronder de belangrijkste wijzigingen:

  • Definitie onderneming: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Bijlage van Aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PbEU 2003, L 124).
  • Definitie samenwerkingsverband: een samenwerkingsverband bestaat uit niet verbonden oganisaties.
  • Initiatiefperiode start de dag na dagtekening van de beschikking subsidieverlening.
  • Ondergrens kosten aanvraag Samenwerkingsverbanden bedraagt
    € 210.000.
  • De maximale subsidie bij deelname aan een samenwerkingsverband is voor landbouwbedrijven € 20.000, voor visserijbedrijven € 30.000 en voor goederenververvoer over de weg € 100.000.

Volg de link naar de regelwijziging in de Staatscourant van 3 mei 2021.