Overzicht aanvraagcriteria

Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van de eisen waaraan een aanvraag moet voldoen.

Per project dient minstens €250.000 subsidie te worden aangevraagd. Een aanvraag voor een lager bedrag kan alleen worden toegekend als voor de betreffende sector minder gelden zijn toebedeeld en als voor deze sector slechts één subsidieaanvraag wordt toegekend.

In relatie tot de COVID-19 crisis wordt een hoger subsidiepercentage dan reeds geprogrammeerd onder ESF 2014–2020 legitiem geacht, derhalve wordt er voor alle onderdelen een ESF-subsidiepercentage van 100% gehanteerd.

Deze subsidie is beschikbaar voor O&O fondsen en samenwerkingsverbanden in de verschillende sectoren.

De subsidiabele activiteiten zijn:

a. intakegesprek;

b. begeleiding;

c. scholing basisvaardigheden;

d. scholing beroepsvaardigheden;

e. EVC-procedure;

f. loonverletkosten;

g. indirecte kosten.

Aanvragers worden aangemoedigd samen te werken en zo goed mogelijk in te schatten welke aantallen kwetsbare werkenden zij verwachten te helpen en welk subsidiebedrag zij verwachten daarvoor nodig te hebben. Dit zorgt namelijk voor een optimale benutting en verdeling van de beschikbare subsidiegelden.

De aanvraag voor REACT-EU Sectoren moet worden ingediend tussen 3 februari 2022 , 9.00 uur, en 18 maart 2022, 17.00 uur. Aanvragers dienen zich eerst te registreren.

Voor de precieze vereisten dient u de Subsidieregeling ESF 2014 - 2020 te raadplegen (zie regelgeving).