Over React-EU Sectoren

Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is € 28 miljoen beschikbaar voor REACT-EU Sectoren.
Dit aanvullend budget is onderdeel van bijlage 1a, hoofdstuk III van de gewijzigde Subsidieregeling ESF 2014-2020.

EU-embleem met tekst
Beeld: ©SZW/DSU/UVB/ESF

De tweede REACT-EU-regeling regelt onder meer de inzet van middelen door sectoren in de context van de COVID-19-pandemie. Het doel is om kwetsbare werkenden in staat te stellen om de nodige basis- en beroepsvaardigheden te verwerven of versterken en zodoende hun arbeidsmarktpositie te verbeteren. Hiertoe wordt hun scholing, bijscholing en/of omscholing aangeboden. Onder kwetsbare werkenden wordt verstaan:

a. werkenden die in een periode van drie jaar voorafgaand aan de start van hun  traject een bijstandsuitkering, een uitkering op grond van de IOAW, de IOAZ of het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, dan wel een uitkering op grond van een sociale zekerheidswet ten laste van het UWV hebben ontvangen;
b. werkenden die aan de start van hun traject minder dan 130% van het minimumloon per uur verdienen;

c. werkenden op wie de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag niet van toepassing is, die gemiddeld een bedrag van € 35,- exclusief BTW per gewerkt uur verdienen over een periode van zes maanden voorafgaand aan de start van hun traject en die een traject volgen dat door hun opdrachtgever wordt aangeboden;

d. werkenden met een opleidingsniveau dat niet hoger is dan MBO-2 of een diploma in het voortgezet onderwijs, als bedoeld in artikel 2 van de Wet op het voortgezet onderwijs;
e. werkenden die zijn geregistreerd in het doelgroepenregister in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten;
f. werkende hier te lande woonachtige vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden in de zin van artikel 8, onderdelen a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.

Voor de regeling REACT-EU Sectoren is 28 miljoen beschikbaar. In het tweede tijdvak worden de volledige subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst afgehandeld.