Extra Europees geld om crisis te bestrijden

In reactie op de Covid-19 pandemie heeft de Europese Commissie een omvangrijk herstelpakket ter beschikking gesteld waaronder het instrument REACT-EU.

Met REACT-EU wordt aanvullend budget beschikbaar gesteld aan de belangrijkste fondsen onder het cohesiebeleid; het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor het jaar 2021 wordt een bedrag van ruim € 220 miljoen toegevoegd aan het lopende nationale ESF programma 2014-2020. De Europese Commissie heeft op 15 april jongstleden de aanpassing van het Nederlandse ESF programma 2014-2020 goedgekeurd.

De aanpassing voorziet in extra middelen voor de ondersteuning van kwetsbare werkenden en werkzoekenden, arbeidsmarktgerichte begeleiding van leerlingen in het vso en het pro, begeleiding naar werk of een opleiding voor gedetineerden, TBS-gestelden en jongeren verblijvend in een justitiële jeugdinrichting, en bij- en omscholing van werk naar werk voor kwetsbare werkenden en werkenden die willen overstappen naar werk in een krapteberoep al dan niet in een andere sector.

De wijziging van de subsidieregeling ESF 2014-2020 is gepubliceerd en vanaf 26 april kunnen arbeidsmarktregio’s de eerste aanvragen indienen. Later dit jaar zullen tijdvakken worden opengesteld voor aanvragen door het ministerie van Justitie & Veiligheid en ten behoeve van kwetsbare werkenden in de vorm van bij- en omscholing en ondersteuning van werk naar werk.

Lees meer over REACT-EU en de aanvraagcriteria op de pagina's van REACT-EU.

Volg deze link naar de gewijzigde ESF-regeling.

Lees ook het persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Extra Europees geld om crisis te bestrijden (nieuwsszw.nl)