Aanvragen

Subsidie kan worden aangevraagd door centrumgemeenten binnen de arbeidsmarktregio’s en het ministerie van Veiligheid & Justitie.

Aanvraagcriteria REACT-EU (ESF 2014 - 2020)

Voor het aanvragen van REACT-EU subsidie gelden een aantal eisen. Deze vindt u op de pagina Overzicht aanvraagcriteria. U kunt met behulp van deze pagina de aanvraagprocedure starten.

Subsidie aanvragen REACT-EU (ESF 2014 - 2020)

Wanneer u de subsidieaanvraag wilt indienen, moet u zich eerst registreren. Heeft u dat nog niet eerder gedaan, dan maakt u een account aan via Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Met dit account kunt u meteen een verzoek indienen om als aanvrager geregistreerd te worden. In het digitale aanvraagportaal kunt u vervolgens binnen vijf werkdagen zien onder ‘Mijn registraties’ of u als aanvrager bent geregistreerd.

In de Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid vindt u een introductie op het nieuwe subsidieportaal. De handleiding bevat screenshots met korte toelichtingen.

Na registratie op het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid kunt u een aanvraag indienen.
Let op: Een nieuwe registratie kunt u indienen in de tab ‘Mijn registraties’ door te kiezen voor ‘Nieuwe registratie’ indienen. Volg hier vervolgens de aanwijzingen en verstuur de nieuwe registratie.

Met uw inlognaam en wachtwoord krijgt u direct toegang tot het subsidieaanvraagformulier. Op het aanvraagformulier vult u uw gegevens en een korte beschrijving van het project in.

Deadlines en doorlooptijd

1. Aanvragen

De regioaanvraag voor leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs voor het schooljaar 2020-2021 moet worden ingediend tussen 26 april 2021, 9:00 uur en 25 juni 2021, 17:00 uur.

De regioaanvraag voor leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs voor het schooljaar 2021-2022 moet worden ingediend tussen 1 mei 2021, 9:00 uur en 30 juni 2021, 17:00 uur.

De regioaanvraag voor gemeentelijke projecten moet worden ingediend tussen 26 april 2021, 9:00 uur en 25 juni 2021, 17:00 uur.

2. Beoordeling 
Uitvoering Van Beleid beoordeelt of de ingediende subsidieaanvraag volledig is en aan de gestelde voorwaarden voldoet. Als de aanvraag volledig is ontvangt u binnen vier weken een ontvangstbevestiging. Is de aanvraag onvolledig, dan ontvangt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen. Voldoet de aanvraag niet aan alle gestelde voorwaarden, dan neemt Uitvoering Van Beleid contact op met de aanvrager. Uitvoering Van Beleid neemt binnen achttien weken een beslissing over uw aanvraag.

1. Projectperiode
Een project vindt plaats binnen de volgende subsidietijdvakken:

  • van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2022 voor de regio-aanvraag gemeenten.
  • het schooljaar 2020-2021 voor de regio-aanvraag voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.
  • het schooljaar 2021-2022 voor de regio-aanvraag voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

2. Voortgangsrapportage en voorschot
Uitvoering van beleid kan de subsidieontvanger verzoeken een voortgangsrapportage in te dienen over de maanden voorafgaand aan dat verzoek.

De voortgangsrapportage wordt uiterlijk drie maanden na het verzoek van de minister ingediend.

De voortgangsrapportage wordt ingediend onder gebruikmaking van een daartoe beschikbaar gesteld formulier, voorzien van de vereiste bijlagen en een elektronische handtekening.

Op verzoek van de subsidieontvanger, kan Uitvoering van Beleid besluiten om een voorschot te verlenen tot een maximum van 50% van het in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen maximale subsidiebedrag, indien de in de voortgangsrapportage opgevoerde kosten voldoende zijn gespecificeerd en onderbouwd.

3. Einddeclaratie
Binnen dertien weken na afloop van het project moet u de einddeclaratie voor het project indienen bij Uitvoering Van Beleid. U dient hierbij tevens het burgerservicenummer van de deelnemers aan het project te verstrekken. Het is belangrijk dat Uitvoering Van Beleid beschikt over de juiste rekeninggegevens voor het betalen van de subsidie. Het controleren of wijzigen van uw gegevens kan via Mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl.

4. Controle en vaststellingsbeschikking

Na de indiening van de einddeclaratie vindt de eindcontrole plaats, gevolgd door een (tweede) voorschotbeschikking. Tussen het afgeven hiervan en 24 maanden na het indienen van de einddeclaratie bestaat de mogelijkheid dat het ESF-project wordt geselecteerd voor de zogenaamde tweedelijnscontrole. Uiterlijk 24 maanden na indienen van de einddeclaratie wordt de definitieve vaststellingsbeschikking afgegeven.