Overzicht aanvraagcriteria

Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van de eisen waaraan een aanvraag moet voldoen. Voor de precieze vereisten dient u de Subsidieregeling Ontwikkeladvies praktisch opgeleiden te raadplegen.

Welke ontwikkeladviestrajecten kan je declareren?

Alleen trajecten die vanaf 2 oktober 2023 zijn gestart en bij het indienen van de subsidieaanvraag zijn afgerond, kunnen uiterlijk 18 december 2023, 17.00 uur gedeclareerd worden bij Uitvoering Van Beleid door middel van een elektronisch aanvraagformulier.

In Bijlage I (Bijschrijving ontwikkeladviestraject) bij de subsidieregeling staan belangrijke eisen waar een ontwikkeladviestraject aan moet voldoen.

Het is van belang verder dat Uitvoering Van Beleid beschikt over de juiste rekeninggegevens voor het betalen van de subsidie. Het controleren of wijzigen van uw gegevens kan via het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een aanvraag kan worden ingediend door een loopbaanadviseur, diens werkgever of een opdrachtgever. De activiteiten, zoals bedoeld in artikel 3 van de subsidieregeling, worden uitgevoerd door een loopbaanadviseur die over de vereiste opleidingen, ervaring en kennis beschikt om het ontwikkeladviestraject naar behoren te kunnen uitvoeren. Samengevat gelden de volgende eisen (artikel 5 van de subsidieregeling), waarbij de loopbaanadviseur:

a. een mens- of organisatiegerichte opleiding heeft afgerond op minimaal hbo-niveau, of minimaal een hbo-opleiding in een andere richting heeft afgerond en aanvullende mens- of organisatiegerichte cursussen en trainingen heeft afgerond;

b. minimaal drie jaar relevante werkervaring heeft; en

c. verklaart zich te houden aan de hoofdstukken 1, 2 en 3 van de gedragscode, vermeld op noloc.nl/gedragscode.

Een loopbaanadviseur wordt geacht aan de eisen onder a en c, te hebben voldaan, wanneer hij is geregistreerd bij Noloc als Register Loopbaanprofessional.

Wie is een deelnemer?

Een deelnemer is een natuurlijk persoon, die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze is achttien jaar of ouder en heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt op de dag van hij/zij deelneemt aan het ontwikkeladviestraject. Ook heeft de deelnemer maximaal MBO-2 als opleidingsniveau.

Een band met de Nederlandse arbeidsmarkt wordt in ieder geval aangenomen wanneer de deelnemer een Burgerservicenummer (BSN) heeft. Voor deelnemers die voor de MBO-structuur (voor 1997) een opleiding hebben gevolgd, geldt als algemene richtlijn dat beroepsopleidingen van 2 jaar gelijk zijn aan MBO-2 (bijv. kort of middel beroepsonderwijs). Voor een exacte vergelijking kan bij SBB tegen betaling een diploma worden gewaardeerd, zie hiervoor: s-bb.nl/onderwijs/diplomawaardering/.

Welke stukken lever je aan bij de aanvraag?

Bij de subsidieaanvraag moeten de volgende stukken worden bijgevoegd:

1. het door de deelnemer getekende formulier Eigen verklaringen deelnemer.

2. een door de loopbaanadviseur en deelnemer ondertekende Prestatieverklaring.

3. bewijsstuk waarop de tenaamstelling en het rekeningnummer van de aanvrager staan.

Daarnaast worden, indien van toepassing, ook de volgende formulieren bij de aanvraag gevoegd:

3. het door de opdrachtgever en de loopbaanadviseur ondertekende formulier Verklaring opdrachtgever van loopbaanadviseur.

4. een ondertekende Machtigings- en toestemmingsformulier.

De administratie van de aanvrager dient hiernaast aanvullende documenten te bevatten, zoals opgenomen is in Bijlage II (Voorschriften administratie) bij de subsidieregeling.