Overzicht aanvraagcriteria

Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van de criteria waaraan een aanvraag moet voldoen. Voor de precieze vereisten dient u de subsidieregeling te raadplegen.

  • De regeling is gericht op (ex-)kankerpatiënten zonder werk die deelnemen aan een op basis van deze regeling gesubsidieerd project.
  • Aanvragers zijn organisaties met rechtspersoonlijkheid, die ingeschreven staan in het Handelsregister en die de in het projectplan aangegeven activiteiten verrichten of laten verrichten.
  • Het doel van deze regeling is om met financiële ondersteuning projecten mogelijk te maken die zonder deze ondersteuning in de projectperiode niet tot stand zouden komen.
  • Per aanvraag kan een organisatie minimaal € 25.000,- en maximaal € 125.000,- subsidie aanvragen. Meerdere aanvragen per aanvrager is mogelijk tot een maximum van €200.000,-.
  • Om het risico op staatssteun uit te sluiten dient de aanvrager een de-minimisverklaring in te vullen. Door middel van deze verklaring dient de aanvrager aan te geven dat met de huidige subsidieverlening de de-minimisdrempel van € 200.000 over een periode van drie belastingjaren niet wordt overschreden.
  • Aanvragers dragen de kosten voor het opstellen van de aanvraag en alle andere kosten die niet direct met het realiseren van het product of de dienst verband houden.
  • Het geld is bestemd voor projecten die maximaal 12 aaneengesloten maanden duren. Projecten moeten binnen twee maanden na toekenning starten.

De opening van het aanvraagtijdvak staat gepland op 29 oktober 2018, 09:00 uur en de sluiting is op 16 november 2018, 17:00 uur.

Een aanvraag kan binnen het tijdvak worden ingediend via subsidieregelingKW@minszw.nl. De beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst, kwaliteitseisen en beschikbaar budget.