Over Europees vluchtelingenfonds

Het Europees vluchtelingenfonds (EVF) is een van de migratiefondsen van de Europese Unie (EU). Dit fonds financiert projecten op het gebied van opvang en integratie van asielzoekers en vluchtelingen.

Let op!

Voor de programmaperiode 2008 – 2013 is het niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen.


Doel van het EVF

Het EVF steunt projecten die betrekking hebben op:

  • voorwaarden voor opvang en asielprocedures;
  • integratie van vluchtelingen;
  • vergroting van de capaciteit van de EU-lidstaten om asielbeleid te ontwikkelen;
  • hervestiging van vluchtelingen;
  • overbrengen van asielzoekers en vluchtelingen van de ene naar de andere lidstaat.

Doelgroepen EVF

Alleen een project dat is gericht op een vastgestelde doelgroep kan in aanmerking komen voor subsidie. Voor het EVF zijn dat deze doelgroepen:

  • asielzoekers die zich in de asielprocedure bevinden;
  • uitgenodigde vluchtelingen die via een hervestigingsprogramma naar Nederland zijn gekomen;
  • vluchtelingen die op basis van het Vluchtelingenverdrag van Genève een status bezitten of een vorm van bescherming hebben die is gebaseerd op Richtlijn 2004/83/EG. Voor de Nederlandse situatie gaat het dan om vluchtelingen die op basis van artikel 29 a of b van de Vreemdelingenwet 2000 een verblijfsstatus hebben gekregen en nog niet genaturaliseerd zijn.

Vluchtelingen die een status op andere gronden hebben, vallen onder het Europees integratiefonds. Zij vallen dus niet onder het EVF. Bijvoorbeeld mensen die onder het generaal pardon vallen of een verblijfsstatus hebben op basis van het categoriaal beschermingsbeleid.

Twee soorten EVF-projecten

De verschillende categorieën vluchtelingen zijn soms lastig te vertalen naar de Nederlandse situatie. Daarom wordt een onderscheid gemaakt in twee soorten EVF-projecten:

EVF-projecten gericht op methodieken

Er zijn EVF-projecten die gericht zijn op het ontwikkelen van een bepaalde methodiek. De projecten moeten zich richten op methodieken die voor asielzoekers en vluchtelingen nuttig zijn. Deze methodiek kan wel na afloop van het project worden gebruikt voor individuele vluchtelingen of asielzoekers. Maar dat is niet het belangrijkste doel.

EVF-projecten gericht op doelgroepen
Deze projecten mogen zich uitsluitend richten op asielzoekers, vluchtelingen die op basis van het Vluchtelingenverdrag van Genève een status bezitten of een vorm van bescherming hebben die is gebaseerd op Richtlijn 2004/83/EG of op uitgenodigde vluchtelingen (hervestigers).

Verantwoordelijk ministerie

Ministerie van Veiligheid en Justitie