Overzicht aanvraagcriteria

Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van de eisen waaraan een aanvraag voor de pijler PROGRESS moet voldoen. Voor de precieze vereisten dient u de Verordening te raadplegen.

Onderstaand staan de oproepen tot het indienen van voorstellen. Als ze voldoen aan de technische criteria zoals vermeld in de oproep kunnen ondermeer de volgende organisaties reageren op de oproep:

 • nationale, regionale en lokale overheden;
 • openbare diensten voor arbeidsvoorziening;
 • nationale bureaus voor de statistiek;
 • werkgevers- en werknemersorganisaties en niet-gouvernementele organisaties;
 • instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen;
 • de media.

Er kan steun worden verleend aan projecten die zich richten op de modernisering van:

 • werkgelegenheid;
 • sociale integratie en sociale bescherming;
 • arbeidsvoorwaarden;
 • discriminatiebestrijding;
 • gendergelijkheid.

De acties die gesubsidieerd kunnen worden richten zich ondermeer op analytische activiteiten en op activiteiten in verband met wederzijdse leerprocessen, bewustmaking en verspreiding van kennis.

De medefinanciering van de Europese Unie bedraagt niet meer dan 80% van de subsidiabele uitgaven. Activiteiten moeten zijn gericht op heel Europa en verder moeten projecten door hun schaal Europese meerwaarde kunnen bieden.