Over Europees integratiefonds

Het Europees integratiefonds (EIF) is een van de migratiefondsen van de EU. Projecten die zich richten op de integratie van mensen van buiten de EU, kunnen vanuit dit fonds financiering krijgen.

Doel van het EIF

Het EIF steunt onder andere projecten die:

  • de toelatingsprocedures makkelijker maken en ondersteunen;
  • het integratieproces van nieuwkomers uit landen buiten de EU ontwikkelen en uitvoeren;
  • de capaciteit van EU-lidstaten vergroten om integratiebeleid te ontwikkelen, uit te voeren, te monitoren en te evalueren.

Doelgroepen EIF

Alleen een project dat is gericht op een duidelijke doelgroep kan in aanmerking komen voor subsidie. De EIF-doelgroepen zijn:

  • Onderdanen van derde landen, die niet de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een andere EU-lidstaat bezitten in de zin van artikel 17, lid 1 van het EU-Verdrag, en die in het bezit zijn van of in aanmerking komen voor een geldige verblijfsvergunning in Nederland. In beginsel gaat het om onderdanen van een derde land die zich al op het grondgebied van de lidstaat bevinden.
  • Personen die de status van vluchteling hebben (artikel 29, lid 1 onder a Vw 2000), in het bezit zijn van een verblijfstitel op andere gronden van internationale bescherming (artikel 29, lid 1 onder b Vw 2000) en asielzoekers vallen buiten de doelgroep. Zij vallen als doelgroep onder het Europees Vluchtelingenfonds (EVF).

Subsidie aanvragen EIF

Voor de programmaperiode 2008 – 2013 is het niet meer mogelijk om EIF subsidie aan te vragen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor de subsidies.