Verlenging projectperiode ESF (aangevuld met publicatie in de Staatscourant)

Vanwege de grote impact van de corona-crisis heeft een groot deel van de uitvoering van ESF-projecten vertraging opgelopen. Daarom is dit voorjaar besloten om de duur van alle ESF-projecten met een einddatum vanaf 1 maart 2020 met zes maanden te verlengen. Inmiddels is duidelijk dat veel projecten aan deze verlenging niet voldoende hebben om tot afronding van het gesubsidieerde project te komen. De projectperiode wordt daarom opnieuw verlengd.

Om aanvragers langer de gelegenheid te bieden hun verleende ESF-project uit te voeren en af te wikkelen, is 7 december jl. een regelwijziging ondertekend door de Staatssecretaris die voor een deel van de projecten voorziet in nogmaals een verlenging van zes maanden. De publicatie in de Staatscourant vond plaats op 15 december 2020. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. 
De publicatie van de Staatscourant vindt u via deze link.

Wat betekent dit voor u?
Voor de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid bedrijven & instellingen heeft deze regelwijziging vooral gevolgen voor het tijdvak 2018-2 en 2019. De regelwijziging houdt namelijk in dat van de projecten met een einddatum die ligt in de periode 31 augustus 2020 tot en met 31 mei 2021 en die geen verzoek tot vaststelling hebben ingediend, de projectperiode wordt verlengd met zes maanden.
Indien dit voor u van toepassing is, dan ontvangt u (na publicatie van de regelwijziging) een e-mail van ons met uw nieuwe einddatum.

Met nu nog lopende projecten, uitgevoerd in het kader van Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren, Actieve Inclusie en Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS), waar de regelwijziging op van toepassing kan zijn wordt individueel contact opgenomen.  

Intrekking verzoek tot vaststelling
Projecten die al een verzoek tot vaststelling hebben ingediend vóór het moment van publicatie van deze regeling worden in beginsel niet verlengd. Wel stellen wij deze projecten in de gelegenheid om hun verzoek tot vaststelling in te trekken om zodoende alsnog voor verlenging in aanmerking te komen. De intrekking van het verzoek tot vaststelling dienen wij uiterlijk 15 februari 2021 te ontvangen. Als het verzoek tot vaststelling tijdig is ingetrokken, wordt uw project alsnog voor zes maanden verlengd.