Verslag kennisbijeenkomst ESF 2014-2020 22 juni 2017

Verslag kennisbijeenkomst 22 juni 2017

Aanwezig:

Carla vd Hoeven - AMR West-Brabant (gemeente Breda)

Henk Jan Jansen - AMR Noord-Holland Noord (gemeente Alkmaar)

Maarten Klumpers - Atlas Advies namens AMR Noord-Holland Noord (gemeente Alkmaar)

Sander Berkers - AMR Zuid-Limburg (gemeente Heerlen)

Anton Wijkhuis - AMR Friesland (gemeente Leeuwarden)

Nicole Westerterp - AMR Rivierenland (gemeente Tiel)

Dike Grossouw - AMR Zeeland (gemeente Goes)

Sasja Aleksic - AMR Helmond – De Peel (gemeente Helmond)

Wendy van Dorssen - AVRES namens AMR Gorinchem (gemeente Gorinchem)

Jacqueline Soetekauw - AMR Zuid-Gelderland (Gemeente Nijmegen)

Ingrid Willemse - AMR Stedendriehoek (Gemeente Apeldoorn)

Pedro Blanco - UWV

Lianne Verhees - UWV

Gerard van Velzen - AGSZW

Govert Maessen - AGSZW

Annet Bek - AGSZW

AGSZW start deze bijeenkomst met een aantal mededelingen:

 • AGSZW zit in een transitieproces: per 1 januari 2018 zal AGSZW als zelfstandige baten-lastendienst op houden te bestaan en deel uit gaan maken als directie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor de ESF-werkzaamheden met en voor de AMR’s zal dit geen invloed hebben. Wel wil het AGSZW de dienstverlening aanpassen door meer beleidsgerichte werkzaamheden uit te gaan voeren en zo het takenpakket te verbreden.

 • Voor het tweede deel van de implementatie van de doelstelling Gelijke Kansen en Non-Discriminatie (GKND) heeft een nieuwe aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. BKB heeft deze aanbesteding gewonnen en zal de komende tijd op zoek gaan naar goede voorbeelden en deze verder uitwerken

 • Het ESF Event zal dit jaar plaatsvinden op 8 november en vanwege het 60-jarig bestaan van ESF zal dit groots worden gevierd. De AMR’s hebben hier afgelopen week een mail over gekregen.

AGSZW geeft een korte stand van zaken met betrekking tot de ingediende einddeclaraties en de controles:

 • Voor de VSO/PRO-projecten zijn 33 van de 35 einddeclaraties ingediend, met een realisatiepercentage van 98%. Vooralsnog zijn 20 definitieve rapporten opgeleverd met ook een gemiddeld realisatiepercentage van 98%.

 • Voor de gemeenteprojecten zijn 24 einddeclaraties binnen. Qua kosten is hier een realisatiepercentage van 101%. Voor drie projecten is een definitief rapport opgesteld met een realisatiepercentage van 100%.

 • Overall beeld is dat de projecten hoog realiseren en dat er binnen het huidig plaatje geen budget is voor een derde tijdvak voor de gemeenteprojecten. Dit is natuurlijk afhankelijk van de realisatie van de lopende en komende projecten. Veel AMR’s geven aan dat het budget in het huidige tijdvak (te) groot is zodat een volledige realisatie moeilijk gaat worden.

De ervaringen van de diverse AMR’s over de controle zijn over het algemeen positief: het verloop van de controles en de samenwerking met de controleteams stemmen tot tevredenheid. Wel wordt de omvang van de steekproef als groot ervaren: bij diverse projecten wordt 70 tot 80 procent van de kosten gecontroleerd. AGSZW geeft aan dat dit mede een gevolg is van het controleren en rapporteren per cluster. Toch wordt de controle per cluster als positief ervaren.

Verder wordt aangegeven dat de opzet en controle van de VCV-methodiek lastig is gebleken. Ook de VCV bij scholen is lastig, bv door een peilmoment op 1 september terwijl het schooljaar net begonnen is. Ook het doorvertalen van de methodiek naar de individuele deelprojecten bleek een lastig proces. Een aantal AMR’s geeft aan dat pas vlak voor of tijdens de controle duidelijk is geworden hoe VCV wordt gecontroleerd.

AGSZW geeft aan dat de invulling van de controle op VCV later is ingevuld, mede door ervaringen tijdens de monitorfase. Binnenkort zullen conclusies van de controles die leiden tot aanbevelingen/leerpunten worden gedeeld met de AMR’s. Ook zal via de accounthouders bij alle AMR’s gevraagd worden naar ervaringen met VCV.

De verdeling van de projecten in diverse clusters maakt het duidelijker om af te rekenen met andere partijen. Wel blijft het lastig om de extrapolatie per school te berekenen indien meerdere scholen in één cluster zitten.

Een aantal AMR’s heeft voldoende aan de huidige clusterverdeling (3 voor VSO/PRO-projecten en 5 voor gemeenteprojecten) maar een aantal geven aan bij de VSO/PRO graag een cluster erbij te willen hebben.

Vanuit AMR Den Bosch is de vraag gekomen of het mogelijk is de projectduur van de VSO/PRO projecten weer te verlengen tot twee jaar aangezien de administratieve last voor eenjarige projecten hoog is. Dit wordt door meerdere AMR’s onderschreven. Mede vanwege de hoge realisatie en de omvang van het budget wordt de suggestie gedaan om de projecten die ingediend worden in het lopende tijdvak te verlengen tot 2 jaar.

De verlening van de projectperiode heeft ook tot gevolgd dat de AMR’s de projectadministratie in de lucht kan houden en de kennis binnen kan houden.

Een andere optie die werd genoemd is om het onbenutte deel uit het tranche twee door te schuiven naar tranche drie en tranche drie qua looptijd te verlengen.

Volgende week heeft AGSZW overleg met PDV waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden die er zijn om de resterende programmaperiode zo optimaal mogelijk in te vullen.

Aan het eind van de bijeenkomst worden nog een aantal vragen/knelpunten aangestipt:

 • In de huidige situatie worden arbeidsmarktproblemen vaak besproken met de groep die zich bezig houdt met de aanpak jeugdwerkloosheid. Dit kan ook een onderdeel worden van de gesprekken met de accounthouders.

 • De Wet op de bescherming van de Persoonsgegevens blijft de gemoederen bezig houden. De AMR’s kunnen vanaf 1 januari j.l. deelnemersgegevens checken via het Inlichtingenbureau, maar zij kunnen niet controleren op leeftijd, de status en de opname in het doelgroepenregister. Zolang er geen volwaardig alternatief is mogen AMR’s gebruik maken van SUWInet.

AMR’s geven aan dat strengere wetgeving en handhaving op dit gebied een belemmering is voor de ESF-administratie. Zo zijn er (ouders van) deelnemers die geen toestemming geven tot gebruik van BSN en dus niet meekunnen als deelnemer binnen ESF.

 • Het afgeven van de VCV-beschikkingen duurt soms erg lang en ook het beantwoorden van vragen kan voor AMR’s sneller.

 • Er zijn wisselende ervaringen in het aantal contacten met de diverse accounthouders.

 • AGSZW denkt na over het opstellen van een herziene HPA, dan wel het op een andere manier centraal ter beschikking stellen van aanvullingen op de huidige HPA

 • Een aantal AMR’s heeft in de einddeclaratie (na overleg met AGSZW) zelf een correctie op marktconformiteit toegepast van 25% omdat de procedure niet (juist) doorlopen is. AGSZW gaat in overleg met de Audit Autoriteit omdat zij hebben aangegeven het niet eens te zijn met deze werkwijze.

 • Voor de SITS-projecten die lopen zullen binnenkort monitorbezoeken ingepland worden. Tijdens deze bezoeken zal ook gekeken worden naar de invulling van de controle op de einddeclaratie.