ESF-regeling 2014-2020 gepubliceerd in de Staatscourant

De subsidieregeling Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de programmaperiode 2014-2020 is gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling bevat naast algemene regels, ook de regels voor het thema actieve inclusie. Aanvragers hiervoor zijn centrumgemeenten, UWV en het ministerie V&J. Later dit jaar wordt de regeling uitgebreid met de thema’s duurzame inzetbaarheid, transnationale samenwerking en sociale innovatie en geïntegreerde territoriale investeringen (samenwerking met EFRO, het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling).

De doelgroep voor het thema actieve inclusie is breed. Het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: mensen met een uitkering langer dan 6 maanden, mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 55-plussers, jongeren, niet-uitkeringsontvangers en (ex-) leerlingen van praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

Centrumgemeenten kunnen voor hun arbeidsmarktregio subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de ESF programmaperiode 2007-2013 zijn:

  • Aanvragers kunnen subsidie aanvragen voor tweejarige projecten
  • Het subsidiepercentage bedraagt 50%
  • Eenvoudig te verantwoorden kosten (minder administratieve lasten)
  • Centrumgemeenten doen de subsidieaanvraag voor en namens de hele arbeidsmarktregio, inclusief de (ex) leerlingen van het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

Daarnaast zal in de programmaperiode ESF 2014-2020 meer nadruk komen te liggen op het in beeld brengen van de bereikte resultaten.

Het eerste tijdvak voor de centrumgemeenten gaat open op 1 mei 2014. Het tijdvak voor UWV en voor het ministerie V&J gaat open op 1 oktober 2014.