EGF 2014-2020: nieuwe regeling gepubliceerd

De subsidieregeling voor de nieuwe programmaperiode voor het Europees Globaliseringsfonds (EGF) is gepubliceerd. De nieuwe EGF-regeling treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de EGF-regeling 2007-2013 zijn de volgende:

  • het subsidiepercentage gaat omhoog van 50% naar 60%.
  • de financieel-economische kredietcrisis wordt opnieuw toegevoegd als mogelijke aanvraaggrond.
  • het totale budget is verlaagd naar 150 miljoen euro per jaar voor alle lidstaten. Dat betekent dat het beperkte budget aanspoort om begin 2014 de aanvragen bij de Europese Commissie in te dienen.
  • niet alleen vaste werknemers, ook medewerkers met een flexibel contract komen in aanmerking voor steun uit het EGF.
  • in regio’s waar het jeugdwerkloosheidspercentage meer dan 25% bedraagt mogen jeugdwerklozen aan het aantal EGF deelnemers worden toegevoegd (deze bepaling zal niet van toepassing zijn op Nederland gezien het percentage per Nuts2 regio).

In maart 2014 publiceert de Europese Commissie geactualiseerde FAQ’s over EGF 2014-2020.

Heeft u vragen, neem dan contact op met het Agentschap SZW.