EGF 2014-2020: nieuwe regeling op komst

Op 1 januari 2014 start de nieuwe programmaperiode voor het Europees Globaliseringsfonds (EGF). De Europese Commissie neemt in december 2013 het definitieve besluit over de EGF Verordening. De nieuwe EGF-regeling treedt op 1 januari 2014 in werking.

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling zijn (onder voorbehoud) de volgende:

  • het subsidiepercentage gaat omhoog van 50% naar 60%.
  • de financieel-economische kredietcrisis wordt opnieuw toegevoegd als mogelijke aanvraaggrond.
  • het totale budget is verlaagd naar 150 miljoen euro per jaar voor alle lidstaten. Dat betekent dat het beperkte budget aanspoort om begin 2014 de aanvragen bij de Europese Commissie in te dienen.
  • niet alleen vaste werknemers, ook medewerkers met een flexibel contract komen in aanmerking voor steun uit het EGF.
  • in regio’s waar het jeugdwerkloosheidspercentage meer dan 25% bedraagt mogen jeugdwerklozen aan het aantal EGF deelnemers worden toegevoegd (deze bepaling zal niet van toepassing zijn op Nederland gezien het percentage per Nuts2 regio).

In maart 2014 publiceert de Europese Commissie geactualiseerde FAQ’s over EGF 2014-2020.

Projectvoorstellen kunnen pas officieel worden ingediend vanaf het moment dat de regeling in werking treedt.

Heeft u nu al vragen, neem dan contact op met het Agentschap SZW.