Overzicht aanvraagcriteria

Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van de criteria waaraan een aanvraag moet voldoen. Voor de precieze vereisten dient u de subsidieregeling te raadplegen.

  • De subsidie is bedoeld voor projecten die zijn gericht op preventieve activiteiten die bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werken en projecten die zien op het vergroten van kennis of bewustwording over eerlijk, gezond of veilig werken.
  • Aanvragers zijn werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, al dan niet gezamenlijk, een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds of een rechtspersoon zonder winstoogmerk die ingeschreven is in het handelsregister, genoemd in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007 en die namens een of meer sectoren dan wel een of meer branches een subsidie aanvraagt op grond van deze regeling.
  • Het doel van deze regeling is om met financiële ondersteuning projecten mogelijk te maken die zonder deze ondersteuning in de projectperiode niet tot stand zouden komen.
  • Per aanvraag kan een organisatie minimaal € 25.000,- en maximaal € 100.000,- subsidie aanvragen. Meerdere aanvragen per aanvrager is mogelijk tot een maximum van €100.000,-.
  • Aanvragers dragen de kosten voor het opstellen van de aanvraag en alle andere kosten die niet direct met het realiseren van het product of de dienst verband houden.
  • De subsidieverlening geschiedt op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt in beginsel 50 procent van de subsidiabele kosten. Indien het project zowel is gericht op gezond en veilig werk als op ook eerlijk werk wordt het percentage verhoogd naar 80%.
  • De projectperiode bedraagt maximaal 18 aaneengesloten maanden. Projecten moeten binnen twee maanden na toekenning starten.

De opening van het aanvraagtijdvak staat gepland op 17 juni 2019, 09:00 uur en de sluiting is op 31 juli 2019, 17:00 uur.

Een aanvraag kan binnen het tijdvak worden ingediend via subsidieregelingEGVW@minszw.nl . De beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst, kwaliteitseisen en beschikbaar budget.