Overzicht aanvraagcriteria

Werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen van het ministerie van SZW subsidie ontvangen als zij gezamenlijk plannen maken om met ontslag bedreigde werknemers van werk-naar-werk, of werkzoekenden zonder baan aan werk te helpen.

Deze cofinanciering bedraagt maximaal 50% van de gemaakte kosten van maatregelen in het sectorplan. Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van de eisen waaraan cofinanciering van sectorplannen moet voldoen. Voor de precieze vereisten raadpleegt u de Regeling 2015 op de pagina regelgeving.

  • Een samenwerkingsverband dat ten minste bestaat uit sociale partners (werkgevers en werknemers) van de betreffende sector(en) en/of branches kan cofinanciering van een sectorplan aanvragen.
  • Eén organisatie treedt namens het samenwerkingsverband op als hoofdaanvrager. In de Regeling zijn eisen gesteld aan de hoofdaanvrager.
  • De van-werk-naar-werk en van werkloosheid naar werk maatregelen in een sectorplan zijn gebaseerd op een analyse van de (inter-)sectorale en of regionale arbeidsmarktsituatie. Daarbij is het van belang dat u met arbeidsmarktcijfers onderbouwt welk knelpunt(en) in de aansluiting tussen vraag en aanbod u wilt oplossen met de maatregelen. U kunt hierbij ook gebruik maken van de arbeidsmarktinformatie die UWV in overleg met de sociale partners publiceert.
  • Activiteiten in het sectorplan moeten gebaseerd zijn een of meer van de volgende vier transitiedoelen:

1. van werk naar een ander beroep;
2. van werk naar hetzelfde beroep;
3. vanuit een WW uitkering naar hetzelfde naar een ander of hetzelfde beroep;
4. van overig naar een ander of hetzelfde beroep .

  • Sociale partners investeren zelf voor tenminste 50 % in de kosten van de maatregelen in een sectorplan, waarvoor cofinanciering wordt gevraagd. Gemeenten en/of provincies mogen bijdragen aan deze eigen financiering van sociale partners (de helft van de 50%). Er mag geen sprake zijn van dubbelfinanciering uit andere subsidies.
  • De cofinanciering van maatregelen geldt voor een periode van maximaal twee jaar.
  • De aanvraag moet volledig zijn om in behandeling genomen te worden. Bij de aanvraag dienen de volgende stukken separaat aangeleverd te worden via het E-portaal:

1.Samenwerkingsovereenkomst ondertekend door alle partijen
2. Machtiging van de hoofdaanvrager door de partijen
3. Analyse van arbeidsmarkt met de knelpunten in de aansluiting vraag en aanbod waar de maatregelen voor bedoeld zijn
4. Plan van aanpak met maatregelen (SMART geformuleerd)
5. Beschrijving van uitvoering van het plan (organisatie en tijdpad)
6. Beschrijving van de voorwaarden bij toepassing maatregelen en handhaving daarvan
7. Onderbouwde begroting van de kosten en een financieringsplan
8. Beschrijving van financieringswijze van structurele maatregelen na de cofinanciering
9. Eventuele overeenkomst tussen werkgevers- en werknemersorganisaties met daarin opgenomen de afwijkende termijn en regels ten aanzien van de baangarantie als bedoeld in artikel 3.1

Wij verzoeken u in de bestandnamen van de bijlagen de bovenstaande nummering aan te houden met bijbehorende bestandnamen. Onvolledige aanvragen dienen eerst te worden aangevuld, pas dan kan de aanvraag in behandeling worden genomen.

Contact

Heeft u vragen over de eisen waaraan cofinanciering van sectorplannen moet voldoen, dan kunt u een e-mail sturen aan het project sectorplannen van het ministerie van SZW: projectsectorplannen@minszw.nl.