Scholingsvouchers gericht op werkzoekenden buiten de sectorplannen

In veel sectorplannen van de derde tranche zijn afspraken gemaakt over scholing. Daarnaast is er sinds mei 2016 de mogelijkheid voor werkzoekenden om bij UWV een scholingsvoucher te vragen, voor scholing in de richting van een kansberoep. Er zijn aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid veel vragen gesteld over hoe deze twee mogelijkheden zich tot elkaar verhouden. In dit bericht geven we aan wat het doel is van de scholingsafspraken in de sectorplannen en van de scholingsvouchers. 

Scholing in de sectorplannen

Een sectorplan is veel meer dan scholing alleen. Het is een complete voorziening voor de werkzoekenden die van de maatregelen in het plan gebruikmaken. Deelnemers aan een sectorplan gericht op van werk naar werk, of van werkloosheid naar werk, krijgen een compleet traject aangeboden. Het gaat daarbij om bemiddeling, vaak gecombineerd  met begeleiding en coaching en om- of bijscholing met (uiteindelijk) het concrete vooruitzicht op een baan bij een nieuwe werkgever. Een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties – en mogelijk meerdere betrokken organisaties zoals UWV, gemeenten of provincies – heeft zich gecommitteerd aan het sectorplan; deze partijen hebben getekend voor de uitvoering van hun plan binnen de kaders van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015.

Scholingsvouchers werkzoekenden

De scholingsvoucher voor werkzoekenden van UWV is een aanvullende voorziening. Het gaat hierbij om een tijdelijke subsidie op basis van een beperkt budget, voor  werkzoekenden met een baan, met een WW-uitkering of werkzaam als zelfstandige. De scholingsvoucher moet worden ingezet voor scholing in de richting van een kansberoep. Een belangrijk deel van het scholingsvouchersbudget is specifiek gereserveerd voor werkzoekenden afkomstig uit de langdurige zorg. De scholingvouchers worden alleen verstrekt aan de werkzoekende zelf.

Het ministerie wil met deze vouchers bereiken dat ook werkzoekenden die niet kunnen deelnemen aan één van de 28 sectorplannen derde tranche, kans maken op een nieuwe baan met behulp van scholing. Deelnemers aan een sectorplan uit de derde tranche kunnen daarom geen aanspraak maken op de scholingsvouchers voor werkzoekenden van UWV.