Regelgeving

Op deze pagina vindt u de regelgeving die van toepassing is op uw subsidie.

Nationale regelgeving

De regels waaraan een AMIF project moet voldoen, vindt u in de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 (gepubliceerd op 31 maart 2015) en in de bijlagen actie A, B en C van de Subsidieregeling. Daarnaast vindt u in de Beleidsregels AMIF en ISF 2014-2020  (gepubliceerd op 20 mei 2015)een nadere invulling van de subsidiabele kosten en administratievoorschriften uit de Subsidieregeling. Bekijk ook de gewijzigde subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 van 14 oktober 2015, 11 mei 2016 17 februari 2017, 13 oktober 2017,  1 juni 2018 , 19 juli 2018,  1 november 2018  en 7 mei 2019 en de gewijzigde Beleidsregels AMIF en ISF 2014-2020 van 19 juli 2018. De meest actuele en geconsolideerde versie van de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 vindt u via deze link. N.B. Let op, de toelichting ontbreekt in de geconsolideerde versie van de Subsidieregeling, maar deze is wel van belang en vindbaar in de afzonderlijke bovenstaande publicaties uit de Staatscourant.

Europese verordeningen over het AMIF

De AMIF subsidieregeling is gebaseerd op Europese Verordeningen, de Verordening AMIF: Verordening (EU) Nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (PbEU L 150/168).

Nationaal programma AMIF

In het Nationaal programma staan de nationale doelstellingen die Nederland wil bereiken met de uitvoering van de subsidieregeling AMIF. Deze doelstellingen heeft de Europese Commissie akkoord bevonden.  

Handleiding projectadministratie (HPA)  

De HPA bevat concrete handreikingen, voorbeelden en formats voor het inrichten van uw projectadministratie. 

De HPA geeft u ruimte om zelf invulling te geven aan uw projectadministratie. Bijvoorbeeld door deze aan te laten sluiten op uw administratie. Kiest u voor een andere wijze van administreren, stem dit dan van tevoren af met het Agentschap SZW. Op deze manier borgt u dat uw administratie voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de regeling en de bijlagen.

Categoriseringstabel AMIF en ISF.

Voor de programmaperiode 2014-2020 is als onderdeel van het beheer- en controlesysteem een uniforme registratie en codering van bevindingen wenselijk. Een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot een tijdige signalering van systematische tekortkomingen en tijdig te kunnen anticiperen. Hiertoe is een tabelmet bevindingen, coderingen en correctiepercentages opgesteld welke als richtlijn dient bij de uitvoering van en controle op AMIF en ISF projecten. Deze tabel is mede tot stand gekomen op basis van de richtsnoer van de Europese Commissie inzake correcties bij aanbestedingen [C(2013) 9527 van 19 december 2013], notitie AMIF-ISF/2017/10 en artikel 3b van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/378. Waar nodig is deze aangepast en aangevuld op basis van nationale standpunten en inzichten uit jurisprudentie. In beginsel zullen bij geconstateerde gebreken de aangegeven kortingen worden toepast.”