Overzicht aanvraagcriteria

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Uw project moet minimaal aan de onderstaande eisen voldoen.

  • Uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.
  • Uw project richt zich op de doelgroepen uit de regeling.
  • Uw project duurt maximaal 36 maanden.
  • Kostensoorten die voor subsidie in aanmerking komen zijn kosten van arbeid, specifieke uitgaven in verband met de doelgroep, reis- en verblijfkosten buitenland, materieel, onroerend goed en overige externe kosten.
  • De totale projectbegroting dient minimaal € 400.000 te bedragen voor de acties A en C. Voor actie B dient de totale projectbegroting minimaal € 200.000 te bedragen.

Verdere eisen zijn vastgelegd in de subsidieregeling en in de bijlagen behorende bij de regeling en de beleidsregels.