Informatie over verdere procedure aanvragen AMIF tijdvak 2019

Van 1 februari 2019 09.00 uur tot en met 28 februari 2019 17.00 uur was het aanvraagtijdvak AMIF 2019 geopend.

De ingediende aanvragen worden door Uitvoering Van Beleid beoordeeld op volledigheid en getoetst aan de hand van de criteria, zoals opgenomen in bijlage I van de Subsidieregeling. Vervolgens wordt advies ingewonnen van het Selectie Comité en worden de subsidieaanvragen gerangschikt.

Rekening houdend met het subsidieplafond en de rangschikking wordt de subsidie voor de aanvragen verleend dan wel afgewezen. Dit proces is in volle gang en hierover kan Uitvoering Van Beleid daarom tussentijds geen mededelingen doen.

Aanvragers kunnen de beschikking met het uiteindelijke besluit medio juli 2019 verwachten.

Wanneer de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd, worden de aanvragers uitgenodigd voor een kick-off bijeenkomst in september 2019. Tijdens deze bijeenkomst worden voor aanvragers belangrijke uitvoeringsaspecten toegelicht. In juli worden de definitieve uitnodigingen voor deze bijeenkomst verzonden.

Algemene informatie over de regeling en uitvoering is te vinden op deze website. Bij vragen kan uiteraard contact worden opgenomen met Uitvoering Van Beleid via Postbus.AMIF_ISF@minszw.nl  of 070 - 315 20 54.