Tussentijdse evaluaties AMIF en ISF

Het Europese Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) en het Fonds voor interne veiligheid (ISF) van de Europese Unie zijn EU financieringsinstrumenten. Het grootste deel van de in Europa beschikbare gelden wordt doorgezet naar de deelnemende lidstaten om (nationaal) uitgegeven te worden aan vastgestelde doelstellingen op het gebied van asiel en opvang, integratie, terugkeer, grensbeheer en veiligheid. Dat gebeurt in de praktijk door het geven van subsidies aan projecten.

In Nederland beheert de Verantwoordelijke Autoriteit voor AMIF en ISF de aan Nederland toebedeelde gelden. Zij is verantwoordelijk voor het management en de beheersing van AMIF en ISF en is het aanspreekpunt voor de Europese Commissie. De Verantwoordelijke Autoriteit is onderdeel van de Directie Regie Migratieketen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze directie heeft als doel de vreemdelingenketen en de directeur generaal Migratie maximaal in staat te stellen de Vreemdelingenwet en het vreemdelingenbeleid snel en zorgvuldig uit te voeren. Voor de uitvoering van het subsidieproces (aanvragen beoordelen, monitoren en controleren) is Uitvoering Van Beleid van het ministerie van SZW verantwoordelijk.

In de Horizontale Verordening (EU) 514/2014 is in artikel 57 lid 1 vastgelegd dat er op 31 december 2017 tussentijdse evaluaties voor AMIF en ISF moeten worden ingediend bij de Europese Commissie door de aan deze fondsen deelnemende lidstaten. De Nederlandse evaluatierapporten vindt u in de bijlagen.

De tussentijdse evaluaties zijn bedoeld om de voortgang van de implementatie van AMIF en ISF en de reeds bereikte resultaten te onderzoeken over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2017. De evaluaties zijn gebaseerd op de volgende vijf criteria: effectiviteit, efficiƫntie, coherentie, relevantie en EU toegevoegde waarde. Daarnaast moet de duurzaamheid en complementariteit van de acties en de vereenvoudiging en vermindering van de administratieve lasten worden onderzocht.

In de te evalueren periode werden er 40 projecten uitgevoerd, 24 voor AMIF, 4 voor ISF Grenzen en 12 voor ISF Politie. De meesten zijn op dit moment nog volop aan de slag.

In 2018 zullen de resultaten van de tussentijdse evaluaties en eventuele gevolgen daarvan voor de programmering of uitvoering van AMIF en ISF in 2018-2020 in een workshop worden gedeeld. Informatie daarover volgt zodra deze beschikbaar is.