Tussentijdse evaluaties AMIF en ISF

Het fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en het fonds voor Interne Veiligheid van de Europese Unie (ISF), zijn EU financieringsinstrumenten. Het grootste gedeelte van de ervoor in Europa beschikbare gelden wordt doorgezet naar de eraan deelnemende lidstaten om (nationaal) uitgegeven te worden aan vastgestelde doelstellingen op het gebied van asiel en opvang, integratie, terugkeer, grensbeheer en veiligheid. Dat gebeurt in de praktijk door het geven van subsidies aan projecten.

 In Nederland beheert de ‘Verantwoordelijke Autoriteit voor AMIF en ISF’ de aan Nederland toebedeelde gelden. De Verantwoordelijke Autoriteit is verantwoordelijk voor het management en de beheersing van AMIF en ISF en is het aanspreekpunt voor de Europese Commissie. De Verantwoordelijke Autoriteit is onderdeel van de Directie Regie Vreemdelingenketen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze directie heeft als doel de vreemdelingenketen en de directeur generaal Vreemdelingenzaken maximaal in staat te stellen de Vreemdelingenwet en het vreemdelingenbeleid snel en zorgvuldig uit te voeren. Voor de uitvoering van het subsidieproces (aanvragen beoordelen, monitoren en controleren) is het Agentschap SZW verantwoordelijk.

 In de Horizontale Verordening (EU) 514/2014 is in artikel 57 lid 1 vastgelegd dat er op 31 december 2017 tussentijdse evaluaties voor AMIF en ISF moeten worden ingediend bij de Europese Commissie door de aan deze fondsen deelnemende lidstaten.

 De tussentijdse evaluaties zijn bedoeld om de voortgang van de implementatie van AMIF en ISF en de reeds bereikte resultaten te onderzoeken over de periode 01-01-2014 - 30-06-2017. De evaluaties zijn gebaseerd op de volgende vijf criteria: effectiviteit, efficiëntie, coherentie, relevantie en EU toegevoegde waarde. Daarnaast moet de duurzaamheid en complementariteit van acties en de vereenvoudiging en vermindering van de administratieve lasten worden onderzocht.

 De Verantwoordelijke Autoriteit voor AMIF en ISF is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Nederlandse tussentijdse evaluaties. Zij voert deze opdracht uit namens het Nederlandse monitorcomité voor AMIF en ISF. Voor de daadwerkelijke uitvoering van de tussentijdse evaluaties is Baker Tilly Berk ingehuurd.

In de te evalueren periode werden er 40 projecten uitgevoerd, 24 voor AMIF, 4 voor ISF Grenzen en 12 voor ISF Politie. De meesten zijn op dit moment nog volop aan de slag.

De projectorganisaties die de 40 projecten uitvoer(d)en zullen de komende maanden worden benaderd door de evaluator met een verzoek een (digitale) enquête in te vullen en/of mee te werken aan een interview. Alle projectorganisaties worden vriendelijk verzocht mee te werken aan een dergelijk verzoek conform hetgeen is vastgelegd in artikel 17 lid 3 van de subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020.

In 2018 zullen de resultaten van de tussentijdse evaluaties en eventuele gevolgen daarvan voor de programmering of uitvoering van AMIF en ISF in 2018-2020 in een workshop worden gedeeld. Informatie daarover volgt zodra deze beschikbaar is.