Wijziging Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020

Met ingang van 11 mei 2016 wijzigt de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 (herzien). Op deze pagina vindt u de regelwijziging terug.

Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen weergegeven:

  • Internationale organisaties mogen hun loonkosten berekenen op basis van de eigenlijke salarissen, sociale zekerheidsbijdragen en andere statutaire kosten, mits deze kosten het gebruikelijke loonbeleid van de subsidieontvanger weerspiegelen, voorzieningen ter dekking van statutaire verplichtingen en rechten in verband met bezoldiging.
  • Internationale organisaties mogen 7% opslag van de directe kosten opvoeren ter dekking van de indirecte kosten.
  • Binnenlandse verblijfskosten van uit het buitenland afkomstige deelnemers van voor het project noodzakelijke bijeenkomsten die in Nederland plaatsvinden zijn subsidiabel.
  • Voor projecten voor het verbeteren van slachtofferzorg is het organiseren en uitvoeren van internationale conferenties ten behoeve van onderzoek naar de aangiftebereidheid van lesbiënnes, homo’s, bisexuelen en transgender slachtoffers als subsidiabele activiteit toegevoegd.
  • Voor projecten op het gebied van management van de externe EU-grenzen, zowel op visa als op grenzen, is investeringen en activiteiten in verband met het voorbereiden, ontwikkelen en onderhouden van de nationale systemen ten behoeve van de uitvoering van slimme grenzen als subsidiabele activiteit toegevoegd.
  • Indien de projectduur langer is dan 12 maanden moet jaarlijks op 15 november een voortgangsrapportage worden ingediend. Hierin wordt rekening en verantwoording afgelegd over de voortgang van het project waarover subsidie is verleend. Dit wijkt af van de data die in de huidige verleningbeschikkingen zijn opgenomen. Herziene verleningsbeschikkingen zullen worden opgesteld en verzonden.