Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2014-2020 subsidieregeling gepubliceerd

De subsidieregeling Europese migratie- en veiligheidsfondsen voor de programmaperiode 2014-2020 is gepubliceerd in de Staatscourant. Deze subsidieregeling heeft betrekking op gelden uit het Europese Fonds voor Asiel, migratie en integratie (AMIF, Asylum, Migration and Integration Fund) en het Fonds voor interne veiligheid (ISF, Internal Security Fund).

Met deze regeling gaat een nieuwe subsidieperiode (2014–2020) voor de Europese migratie- en veiligheidsfondsen in Nederland van start. De Verordeningen bieden een breed kader voor de besteding van de Europese migratie- en veiligheidsfondsen. De invulling van het nationale programma gebeurt in afstemming met en onder goedkeuring van de Europese Commissie. Er zijn twee nationale programma’s opgesteld namelijk het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF). Het AMIF heeft drie hoofdthema’s, namelijk Asiel & Opvang, Integratie en Terugkeer. Het ISF bestaat uit twee onderdelen: Politiesamenwerking, criminaliteitsbestrijding en crisisbeheersing en Buitengrenzen/Visa. Het nieuwe programma kent gelijkenissen, maar ook verschillen met de vorige periode. Bij de inrichting van het nieuwe programma is met name gestreefd naar een verbetering van de controle en het beheer van de middelen van het AMIF en ISF. De regeling bevat een aantal nieuwe elementen om met name tegemoet te komen aan het verhogen van de kwaliteit van aanvragen. Tevens is administratieve lastenverlichting nagestreefd.

Met het Mandaatbesluit Europese fondsen heeft de Minister van Veiligheid en Justitie mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de directeur Agentschap SZW. Het besluit ziet op het nemen van beslissingen in het kader van het verlenen van subsidie op grond van een aantal Europese Verordeningen, waaronder het AMIF en ISF, met uitzondering van het deel van het Fonds dat ziet op integratie.

Verdeling van middelen

De AMIF/ISF programmaperiode loopt van 2014 tot en met 2020. De periode waarin de projecten subsidiabel zijn eindigt op 31 december 2023. Er is (in afgeronde bedragen) € 146.500.000 beschikbaar voor de projecten gedurende de gehele periode. Daarin is een onderverdeling gemaakt van € 88.200.000 voor AMIF en € 58.300.000 voor ISF. Per thema is er het volgende budget beschikbaar: € 32.600.000 voor asiel, € 19.400.000 voor integratie en € 36.200.000 voor terugkeer. Voor ISF Buitengrenzen/Visa is een budget voor € 28.600.000 en voor ISF Politie € 29.700.000.

Het eerste tijdvak gaat open op dinsdag 12 mei 2015 om 09.00 uur. De subsidieregeling vindt u op de subsidiepagina en ook onder Externe links.

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons bereiken via het telefoonnummer 070 315 21 93 of via het e-mailadres Postbus.AMIF_ISF@minszw.nl.