Aanvragen

Het AMIF biedt subsidie voor projecten die zich richten op het anticiperen op ontwikkelingen die invloed hebben op de kwaliteit van het asielstelsel, het verkorten van de tijd die nodig is om een asielprocedure af te wikkelen en het verkorten van de lengte van de opvangperiode. Ook biedt AMIF subsidie voor projecten die gericht zijn op integratie. Daarnaast biedt AMIF subsidie voor projecten die zich richten op zelfstandige terugkeer van personen die niet voldoen aan de toelatingseisen uit de Vreemdelingenwet of personen die ervoor kiezen zelfstandig terug te keren.

Aanvraagcriteria

Uw aanvraag dient u in op het elektronisch beschikbaar gestelde formulier met in ieder geval de volgende informatie:

  • Een beschrijving van de voorgenomen activiteiten, waaronder de aard, de omvang en de doelgroep.
  • Een beschrijving van de doelstelling, resultaten en producten die de subsidieaanvrager met de activiteiten nastreeft en de daarbij behorende indicatoren.
  • Een beschrijving van de wijze waarop de activiteiten zullen worden uitgevoerd, verantwoord en geadministreerd.
  • De duur van de projectperiode.
  • Een beschrijving van de benodigde en beschikbare operationele en financiële capaciteit voor de uitvoering van de voorgenomen activiteiten en indien van toepassing gegevens van cofinanciers door middel van een kopie van de cofinancieringverklaring.
  • Een beschrijving van de wijze waarop de bekendmaking en verspreiding van de projectresultaten wordt vormgegeven.
  • Indien van toepassing een beschrijving waaruit blijkt wie de deelnemers van het project zullen zijn en hoe de deelnemers worden geregistreerd.

Registeren voor de aanvraag  

Om een aanvraag voor AMIF in te kunnen dienen, dient u zich eerst via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid te registreren. U registreert zich voor de regeling Europese migratie- en veiligheidsfondsen (AMIF 2014-2020), de betreffende actie (asiel, integratie of terugkeer) en het tijdvak.

NB: Het aanvraagtijdvak 2019 is op 1 februari 2019 om 9:00 geopend en is op 28 februari 2019 om 17:00 gesloten. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.