6.3 Bewijsstukken publiciteit

In het kader van uw ESF-project heeft u de plicht aandacht te besteden aan het feit dat het project met steun vanuit het ESF tot stand is gekomen. De projectadministratie bevat bewijsstukken van deze publiciteitsverplichting zoals vermeld in artikel 19 van de subsidieregeling. Daarbij wordt in ieder geval het affiche met informatie over het project op minimaal A-3 formaat bewaard met aanduiding van de plek waar dit affiche te zien was (zie artikel 19 lid 5).

Voorbeelden van andere bewijsstukken zijn (niet limitatief):

  • Correspondentie met uitvoerders en deelnemers, foldermateriaal of ander materiaal waaruit blijkt dat zij worden geïnformeerd over de bijdrage van de Europese Unie (EU);
  • Documenten waaruit blijkt dat kenbaar is gemaakt dat voor het project steun is verleend vanuit het ESF, bijvoorbeeld presentielijsten, uitnodigingen voor trainingen, urenregistratieformulieren en deelnemersverklaringen, uitdraai of print screen van de website waarop melding is gemaakt van de toegezegde subsidie uit het ESF;
  • Foto’s of andere vastlegging van promotiemateriaal van gebeurtenissen waarbij de bijdrage vanuit het ESF duidelijk zichtbaar/ kenbaar is gemaakt;
  • Overig materiaal, zoals folders, nieuwsbrieven en brochures waaruit blijkt dat de EU een bijdrage heeft geleverd aan het project.
Relevante informatie

Q&A 7: Publiciteit – logo en tekst
Q&A 49: Publiciteit - eisen