4.3.2 Toerekening

Toerekening is aan de orde indien er sprake is van kosten voor zowel ESF- als niet ESF-deelnemers. Deze situatie zal bij de doelgroep PRO/VSO niet meer snel voorkomen.
In het uitzonderlijke geval dat hier wel sprake van is (bijv. leerlingen met- en zonder inschrijfbewijs), dienen de kosten te worden toegerekend.
Uitgangspunt is dat in een dergelijk geval de verhouding tussen de ESF- en de niet ESF-deelnemers gebruikt moet worden voor de toerekening van de kosten. Eventuele afwezigheid van leerlingen kan hierbij gevolgen hebben voor de te hanteren verdeelsleutel. Om te voorkomen dat de afwezigheid per (les)uur moet worden bijgehouden, is het voor de doelgroep PRO/VSO toegestaan om te werken met een peildatum. De daaruit voortvloeiende verdeelsleutel mag voor de hele week worden gehanteerd. Let op dat wel schriftelijk (in de projectadministratie) wordt vastgelegd welk peilmoment wordt gehanteerd. Dit vaste peilmoment geldt dan voor de gehele projectduur.