3.3 Plaatsingssubsidies

Om de verantwoording van plaatsingssubsidies succesvol te laten zijn, dient u ten minste de volgende stukken in uw projectadministratie te archiveren:

  • De (gemeentelijke) regeling op basis waarvan de plaatsingssubsidie wordt verstrekt.
  • Beschikkingen waaruit blijkt dat een plaatsingssubsidie is toegekend aan een werkgever, stagebedrijf of bedrijf waar de werkervaringsplaats is gecreëerd, per wanneer de toekenning is gedaan en wat de hoogte, de looptijd en in de inhoud van de plaatsingssubsidie betreft. Het moet duidelijk zijn dat de gesubsidieerde arbeids-, stage- of leerwerkovereenkomst onder voorwaarde van de plaatsingssubsidie is gesloten. Met andere woorden, de plaatsingssubsidie moet controleerbaar voorafgaan aan de ‘datum in dienst’ van de arbeids-, stage- of leerwerkovereenkomst. De plaatsingssubsidie door de gemeente is gepubliceerd en binnen redelijke termijn van 1 maand na datum van indiensttreding is gedeclareerd, dan wel al is ingediend door een werkgever bij de gemeente, en de daadwerkelijk beschikking/toekenning door de gemeente later volgt als gevolg van een administratieve verwerking bij de gemeente. Op deze manier wordt de noodzakelijkheid van de plaatsingssubsidie aangetoond.
  • Bewijsstukken ter onderbouwing van een overeenkomst tussen een deelnemer en een werkgever voor ten minste drie maanden. Bijvoorbeeld een arbeids-, stage- of leerwerkovereenkomst tussen deelnemer en werkgever waaruit blijkt dat de looptijd van de overeenkomst ten minste drie maanden bedraagt.
  • Bewijsstukken ter onderbouwing van de betaalde loonkosten door werkgevers (bij inzet loonkostensubsidies). In het geval van een loonkostensubsidie is maximaal het daadwerkelijk betaalde brutoloon vermeerderd met een opslag van 32% van het brutoloon subsidiabel. Om het betaalde brutoloon aan te tonen dienen relevante loonstroken of verzamelloonstaten van de betrokken deelnemer in de ESF projectadministratie gearchiveerd te worden. Voor de duidelijkheid: De flatrate uit de subsidieregeling is niet van toepassing op plaatsingsubsidies.
  • Betaalbewijzen om aan te tonen dat de plaatsingssubsidie is betaald.

Plaatsingssubsidies zijn enkel subsidiabel voor zover de gesubsidieerde arbeids-, stage- of leerwerkovereenkomst valt in de ESF-projectperiode. Als slechts een deel in de projectperiode valt, dan komt enkel dat deel van de plaatsingssubsidie voor ESF-subsidie in aanmerking. Het bedrag van de plaatsingssubsidie wordt dan naar rato toegerekend aan het project.

In geval van twijfel rondom plaatsingssubsidies dient u in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met Uitvoering Van Beleid.

Staatssteun
Gemeenten zijn gehouden aan de wettelijke regelingen betreffende staatsteun. Bij de verlening van plaatsingssubsidies kan sprake zijn van staatssteun. Bij de beoordeling van de ESF-subsidie aanvraag zal Uitvoering Van Beleid hiernaar vragen.

Een gemeentelijke subsidie kan staatssteun in de zin van het Europees staatssteunverbod (artikel 107, lid 1, van het VWEU) opleveren als de subsidie aan een aantal cumulatieve voorwaarden voldoet:

  1. de subsidie moet met staatsmiddelen worden bekostigd,
  2. de subsidie moet ondernemingen een selectief economisch voordeel verlenen,
  3. het voordeel moet de mededinging vervalsen of dreigen te vervalsen, en
  4. de maatregel moet het handelsverkeer binnen de EU ongunstig beïnvloeden.

Voorbeeld
Er kan sprake zijn van staatssteun, indien niet alle werkgevers voor een plaatsingssubsidie in aanmerking kunnen komen, maar zij wel voldoen aan de betreffende subsidievoorwaarden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan gemeentelijke subsidies die alleen worden verstrekt aan ondernemingen die in een bepaald regionaal gebied zijn gevestigd of als toekenning van subsidie is voorbehouden aan werkgevers in een bepaalde sector. In dergelijke gevallen is er sprake van toekenning van een selectief voordeel aan die specifieke ondernemingen. Hierdoor kan de mededinging (potentieel) verstoord worden. Als de subsidie ook aan de overige, hierboven uiteengezette, voorwaarden voldoet, levert de subsidie staatssteun op in de zin van het Europees staatssteunverbod op. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat de steun ook verboden is; de Europese Commissie heeft een aantal vrijstellingen op het staatssteunverbod aangenomen. Meer informatie over staatssteun kan worden verkregen via de website van Kenniscentrum Europa decentraal, www.europadecentraal.nl .

Relevante informatie

Q&A 5: Plaatsingssubsidie SW-er
Q&A 9: Plaatsingssubsidie – instroom
Q&A 56: Plaatsing via uitzendbureau
Q&A 58: Uitstroompremie
Q&A 116: Subsidie niet vooraf