3.1.5 Prestatieverantwoording

Algemeen
Het is van belang dat de uren die zijn opgenomen in de urenregistratie daadwerkelijk zijn gemaakt en dat het gaat om uren die voor subsidie in aanmerking komen. Dit toont u voor directe uren aan door middel van een prestatieverantwoording. Bij deze prestatieverantwoording dient de relatie te worden gelegd tussen de gedeclareerde uren van het personeel en de tijd besteed aan de ESF-deelnemers. U als aanvrager dient aan te tonen dat de verantwoorde tijd daadwerkelijk is gerealiseerd en is besteed aan de ESF-doelgroep. Zie voor een verdere uitwerking paragraaf 2.3.1.

Weekstaten
De in de weekstaat opgenomen uren dienen objectief en ondubbelzinnig te corresponderen met de voorliggende prestatieverantwoording.

Regulier addendum
Bij een regulier addendum wordt allereerst berekend hoeveel tijd er gemiddeld aan de te controleren deelnemers is besteed. De gemiddelde duur van de activiteiten zal moeten blijken op de documentatie die ten behoeve van de betreffende deelnemers is vastgelegd.

Addendum in combinatie met VCV
Bij deze manier van verantwoorden is het van belang dat we kunnen vaststellen dat de betrokken deelnemer ten tijde van de peildatum terecht is opgenomen in de caseload van de gedeclareerde medewerker. Uit de prestatieonderbouwing zal dan moeten blijken dat er ten tijde van de peildatum nog begeleidingsactiviteiten zijn c.q. er nog sprake is van een lopend traject, wat gerelateerd kan worden aan de gedeclareerde medewerker.