3.1.4 Toerekening

Algemeen
Als de loonkosten betrekking hebben op zowel ESF-deelnemers als niet ESF-deelnemers, moeten de kosten van deze uren worden toegerekend naar de ESF-deelnemers op basis van de verhouding ESF- en niet ESF-deelnemers. U dient de toegepaste toerekening vooraf af te stemmen met Uitvoering Van Beleid én vast te leggen in de administratie.

Caseloadverantwoording
Toerekening vindt plaats over de periode voorafgaand aan de betreffende peildatum en op basis van de omvang van de caseload van de gedeclareerde medewerker. Gekeken wordt naar de verhouding ESF-deelnemers (teller) waarvan de prestatie kan worden aangetoond in relatie tot het totaal aantal deelnemers van de medewerker (noemer). Dit bepaalt de toerekenfactor.

—  Juistheid van de teller:
Is het aantal opgegeven ESF-deelnemers juist? Dat wil zeggen voldoet de deelnemer aan de ESF- doelgroepcriteria (bijv. is hij/zij 50+ met een WWb uitkering) én worden op het peilmoment ook daadwerkelijk activiteiten voor deze deelnemer verricht door de betreffende medewerker (is er sprake van actieve begeleiding, een lopend traject)?

— Volledigheid van de noemer:
Is het opgegeven totaal aantal klanten ook daadwerkelijk gelijk aan alle klanten?
Dit zal moeten blijken uit de bestaande (klant volg-)systemen van de gemeente en de documentatie van de authenticiteit van gebruikte overzichten.

Granieten of slapend bestand:
Een slapend bestand wordt vaak gekenmerkt door deelnemers waarvoor nauwelijks of geen activiteiten meer plaatsvinden. Uitgangspunt is dat deze deelnemers zijn gekoppeld aan een casemanager en dat deze deelnemers wel deel uit maken van de caseload van de casemanager. Indien dit granieten of slapend bestand te duiden is, hoeft dit deel van de caseload niet in de noemer te worden opgenomen, omdat er voor deze personen ook geen werkzaamheden worden verricht. Indien dit deel van de populatie buiten de toerekening is gehouden, zal Uitvoering Van Beleid toetsen of dit correct is toegepast. Dit geldt ook voor het deel van de populatie dat niet gekoppeld is aan een medewerker.