2.3.2 Aantonen subsidiabiliteit activiteiten voor een specifieke ESF-doelgroep

Niet altijd kunnen de prestaties per individuele deelnemer worden aangetoond. Indien ESF wordt ingezet voor activiteiten voor een gehele ESF-doelgroep, kies dan voor een eenvoudig te verantwoorden voorziening, zoals een jongerenloket. Het is van belang dat de voorziening enkel activiteiten verricht voor ESF-deelnemers. Andere varianten worden afgeraden, omdat dan de werkzaamheden die worden uitgevoerd, toegerekend moeten worden (bijvoorbeeld bij een algemeen werkgeversservicepunt voor alle werkzoekenden zijn kosten niet eenvoudig te relateren aan de ESF-doelgroepen). Gezien de complexiteit van het verantwoorden van deze kosten in die gevallen, wordt geadviseerd deze kosten niet op te nemen of eerst in overleg te treden met uw accounthouder over uw specifieke project, alvorens dit op te nemen in de aanvraag en einddeclaratie.

De prestatieonderbouwing van voorzieningen voor een gehele ESF doelgroep bestaat uit periodieke verslagen van een daartoe bevoegd functionaris van de verrichte werkzaamheden. Deze verslagen bevatten zo veel als mogelijk een kwantitatieve onderbouwing van de geleverde prestaties. In het voorbeeld van het jongerenloket kunnen de volgende onderwerpen onderdeel van het verslag zijn:

  • vastlegging van het aantal jongeren dat te woord gestaan is t.o.v. het totaal aan activiteiten van het jongerenloket;
  • vastlegging van het aantal contacten dat door middel van opleidingscentra is gelegd voor de ESF-jongeren-doelgroep, gespreksverslagen van die contacten;
  • vastlegging van gegeven soorten adviezen aan jongeren;
  • vastlegging van het aantal werkgevers dat benaderd is voor de ESF-jongeren-doelgroep, bezoekverslagen van de mogelijkheden jongeren te plaatsen.

Dit zijn voorbeelden, u dient in overleg met de accounthouder vooraf afspraken te maken over de verantwoording van uw specifieke project.

Het is mogelijk jobhunting /-matchingactiviteiten op te nemen in uw ESF-project, mits aangetoond kan worden dat deze activiteiten enkel verricht worden voor ESF-doelgroepen. Ook deze activiteiten kunnen worden onderbouwd met periodieke verslagen van de uitgevoerde werkzaamheden.

Relevante informatie

Q&A 68: Indirect contact deelnemers
Q&A 90: Jobhunting