1.2 Tijdsfases

tijdfases

In overleg met Uitvoering Van Beleid. De kosten gemaakt in deze periode zijn niet subsidiabel.

Inzichtelijke en controleerbare administratie bijhouden.Kosten zijn subsidiabel vanaf de datum zoals vermeld in de afgegeven beschikking tot verlening subsidie. Monitoring voortgang door Uitvoering Van Beleid.
Indienen voortgangsrapportage na eerste 12 maanden van de projectperiode (binnen 4 weken). Bij een project met een looptijd van meer dan 24 maanden kan een tweede voortgangsrapportage worden gevraagd.
Uiterlijk binnen 13 weken na afloop van de projectperiode moet de einddeclaratie ingediend zijn. De kosten opgenomen in de einddeclaratie moeten zijn betaald ten tijde van de controle door Uitvoering Van Beleid. De administratie is zodanig ingericht en wordt zodanig gevoerd en bewaard dat controle daarvan binnen een redelijke termijn mogelijk is. Kosten tot het moment van indienen verzoek tot vaststelling zijn subsidiabel.

Na indiening van de einddeclaratie vindt de eindcontrole plaats. De kosten die een ESF-ontvanger in deze fase maakt, zijn niet subsidiabel.
Binnen 90 dagen na ontvangst van de einddeclaratie dient de op dat moment verschuldigde subsidie uitbetaald te zijn (Art. 18, lid 4).
Er bestaat de mogelijkheid dat het ESF-project geselecteerd wordt voor een controle door de Audit autoriteit. Ook voor kosten die in deze periode worden gemaakt, geldt dat ze niet subsidiabel zijn.
Uiterlijk 24 maanden na indienen van de einddeclaratie wordt de vaststellingsbeschikking afgegeven. Eventuele kosten in deze fase van het project, zoals het aantekenen van bezwaar tegen de vaststellingsbeschikking, zijn niet subsidiabel.